Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - nájom nehnuteľného majetoku mesta Brezno

Zverejnené: 19.02.2018

Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

      

  • časť stavby - budovy areálu Zimného štadióna, ŠLN č. 34, č. súp. 2157, postavenej na   C-KN  č. 689/1, evidovaná  v katastri nehnuteľností na LV č. 2351, k. ú. Brezno,   plocha o výmere 40,80 m2   na druhom nadzemnom podlaží,  číslo miestností 231

   

                                                                  

Nájomca:  Miroslav Balcar, Fraňa Kráľa č. 4, 977 01 Brezno

                 IČO: 33 923 981