Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk Verejnej obchodnej súťaže

Zverejnené: 13.02.2018

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Vec

Oznámenie o zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk Verejnej obchodnej súťaže

 

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, oznamuje, že:

 

dňa 15.02.2018 o 14.00 hodine

 v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelári č. 25 sa bude konať

 

zasadnutie komisie

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (pozemky v lokalite Mlynná dolina v k.ú. Brezno)   a to : 

 

pozemky

 • parcela reg. C-KN č. 7977/9, druh pozemku: lesné pozemky , o výmere 843 m2                                                                  
 • parcela reg. C-KN č. 7977/13, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 865 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7977/14, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere: 817 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7977/15, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 795 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7977/18, druh pozemku: lesné pozemky , o výmere 509 m2                                                         
 • parcela reg. C-KN č. 7977/19, druh pozemku: lesné pozemky , o výmere 619 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7977/20, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 555 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7975/1, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 744 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7975/2, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 742 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7975/3, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 740 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7975/4, druh pozemku: lesné pozemky , o výmere 738 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7975/5, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 706 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7975/6, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 711 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/32, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1067 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/31, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 744 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/28, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 181 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/29, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 233m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/1, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere  928 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/25, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 774 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/24, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 887 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7978/23, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 682 m2                                                                   
 • parcela reg. C-KN č. 7978/20, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 497 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7979/6, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 650 m2
 • parcela reg. C-KN č. 7979/8, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 692 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/32, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 863 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/33, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 968 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/35, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 550 m2
 • parcela reg. C-KN č.8097/36, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 582 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/37, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 609 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/38, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 667 m2

 

všetky  v  k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.