Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 14.02.2018

Zverejnené: 07.02.2018

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Druhé pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

14. februára 2018 (streda) o 9.00 hodine

 


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote.

 


PROGRAM
2. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 14. februára 2018 (streda) o 09.00 hodine
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.1.2018
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského
úradu Brezno
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach
Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Sparacoval: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta


6. Majetkové záležitosti
6.1 Žiadosť Aleny Berčíkovej- AUTOBAR o nájom časti pozemku na ulici
MPČĽ v Brezne
6.2. Žiadosť MVDr. Janky Mihalikovej o odkúpenie pozemku na Hornej ulici v
Brezne
6.3. Schválenie spôsobu nájmu a podmienok verejnej obchodnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v k.
ú. Brezno, miestna časť Bujakovo
6.4. Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom
prevode vyvolanej investície, stavba „ I/66 Brezno - obchvat, I. etapa“
6.5. Žiadosť spoločnosti Red4U s.r.o. o odkúpenie pozemkov v Brezne, lokalita
Banisko
6.6. Žiadosť manželov Andreánskych o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne,
lokalita Vagnár
6.7. Žiadosť Simana Ďurča o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
6.8. Žiadosť Lýdie Kollárovej a Jána Bánika o odkúpenie pozemku v k. ú.
Brezne, lokalita Vagnár
6.9 Žiadosť Ivana Šajgala o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
Číslo spisu Vybavuje/ Brezno
MsÚ-2018/3269-01 OSOaVS/048/6306 221 07.02.2018
6.10 Žiadosť Sone Švecovej, Antona Škodu, Dany Škodovej, Milana Škodu, Janky
Hruškovej o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
6.11 Žiadosť manželov Švihoríkových o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne,
lokalita Vagnár
6.12 Žiadosť Mgr. Tibora Tasáryho o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita
Vagnár
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
6.13 Žiadosť Martina Marcineka, bytom SNP 1238/1, 977 01 Brezno – Bujakovo,
o odkúpenie pozemkov v lokalite Padličkovo oproti skladu CO
6.14 Žiadosť spoločnosti BARBOT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 009 016, so sídlom
Rázusova 36, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena
6.15 Žiadosť spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o., IČO: 36 632 775, so sídlom :
Černákova 5, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena
6.16 Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno, lokalita Predné Halny, do vlastníctva
mesta Brezno
6.17 Žiadosť Lukáčovcov o odkúpenie pozemkov na ul. Kozmonautov v Brezno
Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno 6.2.
6.18 Žiadosť Petra Kamenského o prevod časti pozemku na Potočnej ulici v Brezne
6.19 Žiadosť Vlasty Bartošovej o odkúpenie pozemku na Stromovej ul. v Brezne
6.20. Žiadosť Jána Roštára, bytom Cintorínska 6, 977 01 Brezno o odkúpenie
nehnuteľností – budova a priľahlý pozemok Základnej školy Zadné Halny
6.21 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
pozemkov v lokalite Jasienok, v k. ú. Jarabá
Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
6.22 Opakované schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
pozemkov v lokalite Široká, v k. ú. Jarabá
6.23 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
stavebných pozemkov na Moyzesovej ulici v Brezne
Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno 6.2.


7. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.12.2017
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým
8. Informatívna správa o stave spoločnosti NsP n.o. – ústna informácia
Predkladá: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.


9. Správy hlavnej kontrolórky
9.1 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna
9.2 Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2017
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna
9.3 Správa o výsledku kontroly plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva
v Brezne
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna
9.4 Správa o výsledku kontroly verejného obstarania a financovania akcie „Sauna na
plavárni“.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna


10. Rôzne
10.1 Poskytnutie príspevku neziskovej organizácii Brezno pre občanov na rok
2018
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým
10.2 Uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
10.3 Vízia Technických služieb Brezno – ústna informácia
Predkladá: Ing. Ivan Kamenský, riaditeľ Technických služieb Brezno
10.4 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o


činnosti komisií
11 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových
organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto
Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
a náčelníka mestskej polície
12 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
13 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna