Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na obsadenie funkcie Samostatného odborného referenta verejného obstarávania

Zverejnené: 05.02.2018

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatného odborného referenta verejného obstarávania

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru služieb občanom a vnútornej správy s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • VŠ II. stupňa zameranie právnické alebo ekonomické
 • vítaná je prax v advokácii alebo skúsenosti s verejným obstarávaním
 • osobitný kvalifikačný predpoklad
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 21. februára 2018 s označením SOR verejného obstarávania.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR na úseku životného prostredia
 • štrukturovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorý budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.02.2018.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk