Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie - zastavenie územného konania č. 4042/2017

Zverejnené: 09.01.2018

ROZHODNUTIE

 

Obec Valaská, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 a § 119 ods.3 zák.č. 50/1976 Zb.- o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a listu Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici, číslo 2004/2553-Sl zo dňa 7.7.2004, podľa § 35 ods.3 stavebného zákona

zastavuje

 územné konanie vo veci podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby „Integrovaná preventívna protipovodňová ochrana mesta Brezno“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú.Brezno, stavebníka Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta, Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno.

 

ODÔVODNENIE:

Mesto Brezno – v zastúpení primátorom mesta, Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, podali dňa 09.06.2017 návrh vydanie územného rozhodnutia o využití územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby „Integrovaná preventívna protipovodňová ochrana mesta Brezno“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú.Brezno.

Obec Valaská, stavebný úrad príslušný  v zmysle ust.§ 117 odst.1  a § 119 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle listu Krajského úradu v B.Bystrici, odboru životného prostredia,  číslo 2004/2553-Sl zo dňa 7.7.2004, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil listom číslo 4042/2017 zo dňa 16.06.2017 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 03.07.2017 so zrazom na Mestskom úrade v Brezne.

Začatie konania bolo zároveň oznámené formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno, na webovej stránke mesta Brezno, úradnej tabuli obce Valaská, webovej stránke obce Valaská.

V súlade s ustanovením § 35 ods.2 stavebného zákona je návrh na vydanie územného rozhodnutia  zverejnený  na úradnej tabuli mesta Brezno, na webovej stránke mesta Brezno, úradnej tabuli obce Valaská, webovej stránke obce Valaská.

Na základe stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych v konaní uskutočnenom dňa 03.07.2017 stavebný úrad zistil, že pre riadne posúdenie návrhu je potrebné zabezpečiť niektoré nové stanoviská, preukázať súlad predkladaného  návrhu s rozhodnutím vydaným Okresným úradom Brezno, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, pod číslom OU-BR-OSZP-2016/006501 zo dňa 28.09.2016, preto stavebný úrad listom číslo 4042/2017 zo dňa 05.09.2017 vyzval navrhovateľa, aby v lehote do 90 dní odo dňa doručenia výzvy návrh doplnil o požadované doklady.    

Zároveň rozhodnutím vydaným dňa 05.09.2017 pod číslom 4042/2017 územné konanie prerušil.

Výzvu stavebného úradu listom číslo 4042/2017 zo dňa 05.09.2017 navrhovateľ prevzal dňa 13.09.2017 (podľa doručenky v spise) teda lehota na doplnenie požadovaných dokladov plynula do 13.12.2017. 

V uvedenej lehote navrhovateľ nedoplnil návrh o požadované doklady určené vo výzve číslo 4042/2017 zo dňa 13.09.2017 a ani nepožiadal o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov.

Na  základe  uvedeného  bolo  potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

POUČENIE: Podľa § 53 a § 54  zákona  číslo  71/1967 Zb. o  správnom konaní   v  znení  neskorších  predpisov,  proti   tomuto  rozhodnutiu možno podať odvolanie  v lehote  15 dní  odo   dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Valaská-stavebný úrad, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská.

Toto  rozhodnutie  je  preskúmateľné  súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                        

                                                                                        Ing.Juraj Uhrin 

                                                             starosta obce