Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - ul. Hlboká

Zverejnené: 28.12.2017

Obecný úrad, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Č.: 5100/2017                                                                                V Brezne dňa: 22.12.2017

Vybavuje: Ing. Pokorná
/č.t.048/6306288/

  

 

VEC

OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu konaniu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Dňa 07.11.2017 podalo Mesto Brezno, Nám. gen. M. R .Štefánika č. 1, Brezno návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „Brezno – vodovod “Vrchdolinka“ – ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta Osloboditeľov, IBV Rovne“ - líniová stavba v k.ú. Brezno.

    Obec Valaská ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznamuje podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

24.01.2018 t.j. streda o 9.15 hod.

Konanie sa uskutoční so zrazom

 

na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika č. 7.

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na spoločnom obecnom  úrade so sídlom na Mestskom  úrade v  Brezne,  Nám. M. R. Štefánika  č. 1  v  úradných dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) a pri ústnom pojednávaní.

     Účastníci   územného   konania   môžu   svoje  námietky  a pripomienky k  návrhu uplatniť najneskoršie  pri ústnom pojednávaní, inak sa k  nim nebude  prihliadať. V  tejto  lehote  oznámia  svoje  stanoviská aj orgány.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

     Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

 

 

                                     Ing. Juraj Uhrin
                                        starosta obce  

 

 

Toto oznámenie má  povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších noviel.

Toto oznámenie musí byť vyvesené  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a sídla spoločného obecného úradu.