Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie - INS_FTTH_BR_BREZ_L.Novomeského

Zverejnené: 19.12.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

                   

18/2017

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

     Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení Vares s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica podal dňa 28.08.2017 a doplnil dňa 10.11.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby "INS_FTTH_BR_BREZ_L.Novomeského“  - líniová stavba na pozemkoch  v k.ú. Brezno.

K pozemkom parc.č. KN-C 687/1, 687/184 preukázal stavebník  súhlas vlastníka - mesta Brezno.    

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 12.12.2017.

       V zmysle ustanovenia § 66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,   podnik,   ktorý   poskytuje   verejnú   sieť,  je  vo   verejnom  záujme  a

   v nevyhnutnom  rozsahu oprávnený zriaďovať a prevádzkovať  verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti a v súvislosti s týmito verejnými sieťami aj vstupovať na cudziu nehnuteľnosť.

   Spoločnosť      Slovak Telekom a.s.,  je spoločnosťou, ktorá v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách poskytuje verejnú sieť a služby v oblasti elektronických komunikácií.

 

     Mesto  Brezno ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom  plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon)  v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a §  38 zákona číslo  50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon), v  znení neskorších noviel zosúladil stanoviská  uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39, 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

" INS_FTTH_BR_BREZ_L.Novomeského“  -

 

líniová stavba na pozemkoch  v k.ú. Brezno tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovala v auguste 2017 spoločnosť VARES s.r.o. Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Milan Kortiš, autorizovaný stavebný inžinier

s č.autor. 4088*A*2-3.

 

Pre  umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1) Popis stavby a popis umiestnenia stavby:

 

Z jestvujúcej primárnej trasy, (vychádza z budovy ST na ul. Švermova 5), na ul. L. Novomeského 1229/1 zo zemnej spojky 2MRS8 vychádza nová primárna trasa optického kábla cez PODB1 (pasívny optický distribučný bod), ktorý bude umiestnený vedl'a chodníka budovy na ul. L.

                                                                                  -2-

 

Novomeského č.1229/1, ďalej trasa pokračuje poza budovu na ul. L. Novomeského a končí v PODB2 umiestneného vedl'a domčeka NN, - zadná strana budovy na ul. L. Novomeského, oproti vchodu 1 č. 231/15. Odtiaľto trasa pokračuje v zeleni, prechádza ulicou L. Novomeského pretláčaním a končí v PODB3, ktorý bude umiestnený vedl'a chodníka oproti vchodu budovy č. 1235/25. Sekundárna časť tejto siete ide do všetkých vchodov riešených IBV z zmysle polohopisu. Trasa a umiestnenie kabinetov PODB je na p.č. 687/1 a p.č. 687/184, vlastníkom ktorých je mesto Brezno. Celková dĺžka trasy cca 1010 m, rozvody budú dovedené k bytovým domom na ul. ŠLN 1-7, 9-15, 18-21, 22-25, 26-28, 29-33.

Výkopy, ktoré bude potrebné realizovať na jednotlivých trasách budú realizované v zmysle predpisu TA225. Cesty a chodníky budú prekonané pretláčaním. Po prevedení prác bude nasledovať úprava terénu do pôvodného stavu opravením dlažieb, udupaním, betónovaním, asfaltovaním a osiatím trávy.

Zemné práce sa budú realizovať prevažne výkopom v zeleni. Pre miesta osadenia skrine MSAN je potrebné rozšíriť ryhu na rozmer d x š x h  950 x 550 x 500 mm

 

Stavebnotechnické riešenie :

Do vykopanej ryhy sa do pieskového lôžka položia multirúry o potrebnej kapacite mikrotrubičiek. Nad túto sieť bude uložená ochranná fólia.

Pred zásypom sa zo zeminy vytriedi stavebná suť a iné predmety, ktoré nepatria do zásypu

 

2) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

Mesto Brezno, odbor SPaŽP, úsek dopravy:

-Pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, v ktorom Mesto Brezno určí podmienky realizácie prác. K žiadosti doložiť vyjadrenie správcu miestnych komunikácií - Technické služby Brezno, vyjadrenie ORPZ ODI Brezno so schváleným projektom dopravného značenia (ak dôjde k zásahu do telesa cesty) a súhlas vlastníka pozemku.

- Pred realizáciou prác požiadať o vytýčenie jestvujúcich sietí ostatných vlastníkov sietí.

-Križovanie miestnych komunikácií riešiť bezrozkopávkovou technológiou podvŕtaním komunikácie a uložením opt. sietí do chráničky s tým, že štartovacia a koncová jama bude zriadená mimo komunikácie.

- Vlastník sietí uzavrie zmluvu o vecnom bremene s vlastníkom dotknutých parciel.

- Po ukončení prác zelené plochy verejného priestranstva upravit' do pôvodného stavu, hĺbku uloženia sietí realizovať podľa platných STN v súlade s vyjadrením správcu zelene TS Brezno.

 

Mesto Brezno, architekt mesta:

-do PD zakresliť existujúce inžinierske siete,  trasu vytýčiť tak, aby nedošlo k narušeniu koreňového systému drevín - VZN Č. 07/2012 o ochrane zelene na území mesta Brezno,

-realizáciu rekonštrukcie vedenia realizovať v súlade s platnými technickými normami,

-počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie stavebného materiálu, výkopovej zeminy na komunikácií, cestnom pozemku a v jeho blízkosti. Pri výjazde vozidiel zo staveniska nesmie dôjsť k znečisteniu a poškodeniu existujúcich komunikácií. Prípadné znečistenie a poškodenie komunikácie je potrebné bez meškania odstrániť a upraviť do pôvodného stavu. Po ukončení prác požadujeme dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.

 

Mesto Brezno, odbor ekonomiky a financií, úsek správy a evidencie majetku:

-Po realizácii je žiadateľ povinný vykonať porealizačné zameranie rozsahu vecného bremena.

                                                                                  -3-

 

-Následne bude žiadateľ povinný s Mestom Brezno uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného

bremena, a to za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude vyhotovený

na náklady žiadateľa.

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek ŠS OH:

-dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;

-v prípade vzniku odpadov z obalov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla napr. 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 _ obaly z plastov, prednostne zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie;

-odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 O 1 01 - betón, 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 02 nie je dovolené použiť na terénne úpravy, v prípade možnosti využiť len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tento druh odpadu spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá zabezpečuje jeho zber a následné zhodnotenie;

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

-odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek ŠS OPaK:

1/ Trasu nových sietí zvoliť tak, aby si ich realizácia nevyžiadala výrub drevín.

2/ V prípade vedenia trasy sietí v blízkosti kmeňov drevín, zabezpečiť ochranu ich úzernkov pred mechanickým poškodením /obložiť kmeň ochranným materiálom /. Rovnako sa vyhýbať, alebo minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah poškodzovanie koreňovej sústavy drevín. Pokiaľ je to možné, viesť potrubie a prípojky vo vzdialenosti minimálne 1.5 m, od kmeňov.

3/ V prípade vedenia výkopu trasy, vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od priľahlej časti kmeňa dreviny, realizovať výkop, v intervale minimálne 1.5 m pred a 1,5 m za kmeňom dreviny, ručne.

4/ Narušené trávnaté plochy, ako aj povrchy rýh po prípojkách, uviesť do pôvodného stavu /urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie/.

 

OR PZ v Brezne, ODI:

-Pred realizáciou stavby je potrebné predložit' návrh prenosného dopravného značenia ak dôjde k obmedzeniu cestnej premávky.

-Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných podmienok pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.

 

SSE –D a.s. Žilina:

  1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. ( plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou NN podzemné).

                                                                                  -4-

 

  1. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. ( VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
  2. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
  3. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky

smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE- D.

  1. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno.
  2. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
  3. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor

min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

 

StVPS a.s. Banská Bystrica:

-Pred zahájením zemných prac požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti. Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. Bc. Pavol Molčan, č.t. 0918 891297, vytýčenie  kanalizácie zabezpečí p. Ing. Gregorčok č. t. 0907 834 081.

-Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno (objednávka na vytýčenie jestv. zariadení v správe našej spoločnosti ).

-Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z.:

min. 1,5 m od vonkajšieho. pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

- min. 2,5 m ed vonkajšieho. pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

Požadujeme rešpektovať vzdíalenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

-min. 2,0 m cd osi vodovodnej prípojky obojstranne

-min. 0,75 med osí kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 756101)

Žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma vodovodného a kanalizačného potrubia.

V pásme ochrany vodovodného. a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona c.442/2002 Z.z. zakázané:

-vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie. ktoré obmedzujú prístup k verejnému

vodovodu (kanalizácii), alebo. by mohli ohroziť ich technický stav

-vysádzať trvalé porasty

-umiestňovať skládky

-vykonávať terénne úpravy

Upozorňujeme na možnosť existencie podzemných inžinierskych sietí a zariadení v správe iných vlastníkov , ktoré by rnohli byť pri realizácii výkopových prác dotknuté. Preto. je potrebné pred zahájenim výkopových prác požiadať o  ich vytýčenie.

                                                                                  -5-

 

Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých

navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločností požadujeme realizovať ručný výkop. Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločností ( zabezpečí p. Bc. Molčan, p. Ing. Gregorčok).

O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

V prípade, ak realizáciou a prevádzke u stavby predmetných optických sietí dôjde k poškodeniu zariadení verejného. vodovodu/ kanalizácie vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni

prevádzkovateľ/vlastník optických sietí (Slovak Telekom, a.s.) bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu/ kanalizácie.

V prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného

vodovodu /kanalizácie a prevádzkou verejného vodovodu /kanalizácie dôjde k poškodeniu predmetných optických sieti, ktoré budú uložené v ochrannom pásme inžinierskych sieti v správe našej spoločnosti, nebude si prevádzkovatel'/vlastník optických sietí voči vlastníkovi /prevádzkovateľovi verejného vodovodu /kanalizácie uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadne poškodenie stavieb optickej siete.

 

SSC Bratislava:

-PD je potrebné doplniť o vzorový priečny rez v mieste križovania trasy optického kábla pod

miestnou komunikáciou so zakótovaným príslušných parametrov (hĺbka uloženia chráničky pod

MK, jej dĺžka, umiestnenie montážnych jám ... ).

-Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu miestnej komunikácie a musia byť navrhnuté v súlade s STN

73 3050. Terén po vykonaní stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu. Materiál po

výkopových prácach nemá byť ukladaný na vozovku miestnej komunikácie.

-V súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na

miestnej komunikácii zodpovedá od začatia do ukončenia prác investor/stavebník.

-Konkrétne podmienky dotyku s miestnou komunikáciou je potrebné odsúhlasiť s jej vlastníkom.

 

SPP D a.s. Bratislava:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP _ distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi

prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj. tel č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

                                                                                  -6-

 

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovatel'a,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-O na tel. č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-O môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** TPP 90601, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 70202, **,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení s exitujúcimi PZ vykonať ich uloženie tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01 vrátane uloženia výstražnej fólie, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovatel'a SPP-O za účelom dodržania stanovených podmienok

 

Veolia Energia Brezno, a.s:

-V prípade súbehu, alebo križovania s teplovodnými sieťami, ktoré prevádzkuje Veolia Energia

Brezno, a.s., je nutné dodržať normu STN 73 6005.

-V prípadoch, v ktorých sa nedá dodržať minimálna vzdialenosť pre súbehy s uvedenými sieťami pre nechránené vedenia podľa STN 73 6005, sa vedenia v káblovej ryhe uložia do ochranných rúr  alebo žľabov.

-Zemné práce v úsekoch s výskytom podzemných inžinierskych sietí žiadame vykonať ručne.

-Pred realizáciou zámeru trváme na vytýčení sietí našim pracovníkom

 

Technické služby mesta Brezno:

-Počas prác označiť dopravným značením podľa pokynov ODI.

-Práce vykonať tak, aby bol umožnený prejazd vozidiel.

-Po ukončení prác upraviť trávnaté plochy do pôvodného stavu a odovzdať písomne TS Brezno.

                                                                                  -7-

 

-TS Brezno si vyhradzujú právo na náhradu prípadných škôd z realizácie pretláčacích prác po dobu 60 mesiacov od odovzdania prác.

 

Stavebné bytové družstvo Brezno:

- ukončenie rozvodov v každom vchode a umiestnenie rozvodnej skrine  bude pred jeho realizáciou odsúhlasené zástupcom vlastníkov daného vchodu.

 

3) Podľa § 56 stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje ... b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov... a podľa § 55 odst. 2 stavebného zákona ohlásenie postačí ... f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m...

 

      V priebehu konania neboli  uplatnené námietky ani  pripomienky účastníkov konania.

                                                                                   

Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote budú začaté stavebné práce súvisiace s uskutočnením stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :

     Mesto Brezno – stavebný úrad zaevidoval dňa 28.08.2017 návrh spoločnosti Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení Vares s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica  na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby “ INS_FTTH_BR_BREZ_L.Novomeského“  - líniová stavba na pozemkoch  v k.ú. Brezno. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

     Pretože návrh a priložené prílohy neobsahovali všetky potrebné náležitosti, stavebný úrad vyzval listom zo dňa 19.09.2017 navrhovateľa na doplnenie podania a územné konanie prerušil.

     Po doplnení návrhu listom zo dňa 13.11.2017  stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania formou verejnej vyhlášky (po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovej stránke mesta Brezno v elektronickej úradnej tabuli mesta) a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 12.12.2017.  Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú zahájené, umiestnenie stavby je navrhované v urbanistickom okrsku č. 4 Sídlisko Západ a Stred   sídelného útvaru mesta Brezno v území BM – obytné územie mestského typu. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnou územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Brezna, schválenou  MsZ v Brezne zo dňa 14.12.2001 pod  číslom uznesenia 134/2001 ani následnými doplnkami. Pri ústnom prejednaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania .

    Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastním prieskumom pri  miestnom šetrení a schválený územný plán mesta Brezno.    

         V konaní stavební úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa  § 37 stavebného zákona a

zistil, že jej umiestnenie neodporuje  hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje

životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili:

Mesto Brezno _ Mestský úrad Brezno, odbor ŽPaSP, úsek dopravy, architekt mesta, odbor ekonomiky a financií, úsek Správa a evidencia majetku mesta, Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry, Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny,

                                                                          -8-                                                                                      

úsek štátnej vodnej správy,  úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Brezno, odbor odbor krízového riadenia,

Okresné riaditel'stvo PZ v Brezne, Okresný dopravný inšpektorát,

Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Brezne,

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných

Služieb, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica , SSE _ Distribúcia, a.s., Žilina , Energotel, a.s., Bratislava,  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica,             Slovenská správa ciest, Bratislava, SPP Distribúcia a.s. Bratislava,  VEOLIA Energia Brezno, a.s., Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Technické služby Brezno, 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica, Stavebné bytové družstvo Brezno.

Ich  stanoviská  neboli záporné  ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

     Správny poplatok bol uhradený v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 100 eur do pokladne mesta Brezno.

 

P O U Č E N I E :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na   stavebný  úrad  mesta Brezna, Nám.gen. M.R.štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel. PhD,

      primátor mesta

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

     na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 42 odst.2 stavebného  zákona vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

 

 

 

Na vedomie:

VARES s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica

Mesto Brezno, odbor ekonomiky a financií, úsek správy a evidencie majetku

Súbory na stiahnutie

v.c.01 PDF - dokument 2.08 MB

v.c.1 PDF - dokument 792.51 kB

v.c.2 PDF - dokument 710.84 kB