Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 13.12.2017

Zverejnené: 06.12.2017

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

deviate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
ktoré sa uskutoční dňa
13. decembra 2017 (streda) o 09.00 hodine

 


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote.

 

 

 PROGRAM 9. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

konaného 13. decembra 2017 (streda) o 09.00 hodine

 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2017

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania, zriadených na území mesta Brezna na rok 2018

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracovateľ:         Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracovateľ:         Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracovateľ:         Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 - Trhový poriadok príležitostných trhov

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní  motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracovateľ:         Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Majetkové záležitosti

11.1                  Žiadosť Maroša Živčáka o nájom nebytových priestorov v budove Arény Brezno - Zimný štadión,  miestnosť č. 224

Predkladá:            Ing. Ivan Brozman, poverený vedením Technických služieb mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Iveta Pugrátová, ekonómka Technických služieb mesta Brezna

 

 

11.2.    Žiadosť Richarda Molitorisa a Daniela Lehockého  o zmenu osoby  nájomcu pozemkov pri futbalovom štadióne 

11.3     Žiadosť Ing. Karola Simana o odkúpenie pozemkov na Brezenskej ul. v Brezne

11.4.    Žiadosť Evy Fiľovej o nájom pozemkov v Brezne, miestna časť Bujakovo

11.5     Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár,   k. ú. Brezno

Predkladá:            JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom       

 

 

11.6.    Žiadosť Jany Telgarskej  o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Brezno v lokalite  Predné Halny

11.7.    Žiadosť Vladimíra Bobiša o nájom pozemku v areáli kotolne za objektom ,,Televízor“ na ulici ČSA

11.8     Žiadosť Bc. Jaroslava Engléra o  uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

11.9     Opakovaná žiadosť Ing. Jany Ilavskej o zámenu pozemkov na Potočnej ulici v Brezne

11.10   Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Široká,  v     k. ú. Jarabá

Predkladá:            Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom      

11.11.  Žiadosť Libuše Pokošovej  o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna -  1- izbový  byt v lokalite Hlavina  v Brezne

11.12. Žiadosť Tomáša Pokoša  o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna -  1- izbový  byt v lokalite Hlavina  v Brezne

11.13   Žiadosť Štefana Balúcha a Anny Hlásnej, bytom, 977 01 Brezno o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Predkladá:            Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2017

Predkladá:            Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2017

Predkladá:           JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

Predkladá:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 1. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

Predkladá:            Primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2018

Predkladá:             Hlavný kontrolór mesta Brezna

Spracoval:             Hlavný kontrolór mesta Brezna

 

 1. Správa  o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky  na roky 2016-2022

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Jankou Lemberkovou

 

 1. Rôzne
  • Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského
   zastupiteľstva mesta Brezna v I. polroku 2018

Predkladá:            Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

18.2     Podanie žiadostí o podporu vo forme dotácie a úveru na kúpu bytového domu s 24 nájomnými bytmi bežného štandardu na ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne a technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov.

 

Predkladá:            Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

     Spracoval:             Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

18.3     Ústna informácia primátora mesta o organizačných zmenách mestského úradu v roku 2017

            Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 

18.4     Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

 

 1. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 

 1. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna