Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2017/6479-02

Zverejnené: 01.12.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/6479-02


Žiadateľ:  Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 96 ks drevín (ihličnaté + listnaté)


Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. C-KN  1/1, 6/1, 687/1, 1072/1, 1113/1, 1113/4, 1113/5, 1113/6, 1113/7, 1146/1, 1156/2, 3284, 3308/1, 3858/1, 1070/1, 1071 (ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je zlý zdravotný stav, rast na IS a pod.