Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie kolaudačného konania - Čachovo

Zverejnené: 30.11.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

 MsÚ-2017/6435-02

 

 

Vec

Oznámenie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

 

 

        Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podala dňa 24.11.2017 žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „7873-Brezno_NNK rozšírenie pre záhradkársku oblasť Čachovo“  - líniová stavba v k.ú. Brezno.      

          Mesto Brezno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel a podľa § 80 stavebného zákona oznamuje všetkým známim účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo, ostaným účastníkom konania verejnou vyhláškou, začatie kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa

 

 

                                                  18.12.2017 t.j.pondelok o 14,00 hod.

 

 

so zrazom

 

na mieste stavby – záhradkárska oblasť Čachovo

      

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

       Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zákonný zástupca sa preukáže písomnou plnou mocou.

       Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním podľa ustanovenia § 18 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z. - ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je navrhovateľ povinný pripraviť:

  1. a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
  2. b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a spôsobilosti prevádzkových

     zariadení na plynulú  a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania,

     prípadne skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa vykonávala

  1. c) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri

    povoľovaní zmien stavby pred jej dokončením

  1. d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby so

    súhlasom stavebného úradu môže tieto zmeny vyznačené v dokumentácii overiť stavebný

    úrad v stavebnom konaní, pokiaľ konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným

    konaním

  1. e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v

    podmienkach stavebného povolenia

  1. f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej

   vypracovanie požadoval

  1. g) stavebný denník

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

v zastúpení Mgr. Martinom Juhaniakom,

prednostom MsÚ Brezno

 

 

Toto oznámenie má  povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel. Toto oznámenie musí byť vyvesené  po dobu 15 dní na úradnej  tabuli obce a sídla spoločného obecného úradu.