Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebnú povolenie - Brezno - ul.Hlboká 70/2017

Zverejnené: 12.10.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Evidenčné číslo 70/2017 

 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

 

 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš,  podali dňa 22.08.2017 na tunajšom úrade žiadosť o  vydanie  stavebného  povolenia  na stavbu “8527-Brezno -ul.Hlboká,  rozšírenie NNK pre IBV 23 RD“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.

 

Na umiestnenie stavby vydalo Mesto Brezno – stavebný úrad územné rozhodnutie číslo MsÚ-2017/3968-07 zo dňa 03.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2017.

 

K dotknutým pozemkom  majú vlastnícky vzťah fyzické osoby  a za neznámych vlastníkov správu pozemkov vykonáva Slovenský pozemkový fond  Bratislava.

Vlastníci pozemkov – fyzické osoby dali písomný súhlas s umiestnením stavby.

SPF Bratislava RO B.Bystrica listom číslo  SPFZ/2016/11653 zo dňa 25.11.2016 a listom číslo SPFZ/2017/35429 zo dňa 05.04.2017 dali súhlas s umiestnením stavby.

 

Mesto Brezno, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1  zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

, preskúmal  žiadosť stavebníka  v  stavebnom  konaní  s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto, stavba

 

“8527-Brezno -ul.Hlboká,  rozšírenie NNK pre IBV 23 RD“

 

na pozemkoch  parc.č. KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno,  pozostávajúca z vybudovania nadzemných  a zemných NN rozvodov,  sa podľa § 66 stavebného  zákona a § 10 vyhlášky  MŽP SR  č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

                 

 

povoľuje

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu SO 01 – NN rozvody:

            Vedenie: RETILENS 3x150+95+2x16 mm2,  AYKY-J 3x240+120 mm2, AYKY-J 3x120+70 mm2 .

          

 

            Časť 1: nadzemné NN vedenie

V úseku C až D medzi PB Č. 184 až 180 sa nadzemné NN vedenie 4x35 AIFe6 úplne zdemontuje spolu s podpernými bodmi.

V úseku E - C - B - A medzi PB Č. 180.1 až trafostanicou 403/ts/vrchdolinka_hlboka dôjde
k rekonštrukcii NN vedenia a to tak, že v úseku medzi B - A t.j, medzi PB Č. 176 až trafostanicou 403/ts/vrchdolinka_hlboka sa zmení trasa podľa výkresu č.2 - Situácia. Na zmenu trasy sa využijú aj tri existujúce VN podperné body na ktoré sa umiestnia nové konzoly 600. Na nové konzoly sa uchytí nový vodič RETILENS 3x150+95+2x16 mm2 a aj existujúci vodič RETILENS 3x95+70 mm2. Na parcele KN-C 6426/4 sa vybuduje nový PB č. 170.1, ktorý prepojí novú trasu vedenia s existujúcou trasou vedenia. PB č. 176 bude pripravený na možnú demontáž vedenia medzi PB č. 176 až PB č. 169. Nevyhovujúce podperné body v trase medzi C - B sa vymenia za nové. Nosná svorka sa upevní na nové konzoly 600 a kotevné svorky budú uchytená na nové kotevné objímky strmeňové s hákom.

Na podperný bod č. 176 sa znovu namontujú kotevné objímky strmeňové s hákom z PB č. 12 a 13, pre vodič RETILENS a taktiež sa namontuje konzola 1200 s kotevnými príložkami, na ktorej bude u  končené existujúce vzdušné vedenie 3x35 AIFe6

 

            Časť 2: podzemné NN vedenie

Umiestnenie PB č. 180.1 bude na parcele KN-E 11263/1, na ktorom bude prechod z nadzemného NN vedenia do podzemného NN vedenia cez rozpojovaciu skriňu VRIS. Trasa nového zemného NN vedenia 1-AYKY-J 3x240+120 mm2 bude podľa situácie č.2, úsek C - F. Nové zemné NN vedenie bude napájať rozpojovacie a istiace skrine 6-PRIS až 1-PRIS, ktoré budú slúžiť pre napojenie nových odberateľov.

Podzemné NN vedenie bude ukončené na PB č. 1, kde cez rozpojovaciu skriňu bude napojené na existujúce NN vzdušné vedenie. Z rozpojovacej skrine 4-PRIS bude vyvedené nové podzemné NNvedenie 1-AYKY-J 3x120+70 mm2, ktoré bude napájať rozpojovaciu skriňu 7-PRIS. Zemné vedenia NN budú vedené 1 meter od hraníc parciel.

NN zemné vedenie bude v celej dĺžke uložené v novej chráničke FSX-PEG 110/6,  na ktorej bude uložená výstražná fólia.

 

2)Stavba bude  uskutočnená  podľa  dokumentácie  overenej  stavebným       úradom  v    stavebnom konaní,  ktorá  je  súčasťou   tohto  rozhodnutia,   prípadné  zmeny  nesmú  byť   vykonané     bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

 3)Pri  uskutočňovaní  stavby   je   potrebné dodržiavať  predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti  práce   a   technických   zariadení,  dbať    na  ochranu  zdravia  osôb  na   stavenisku.  Stavenisko   musí  byť    zabezpečené   pred   vstupom   cudzích   osôb  na  miesta,  kde   môže  dôjsť  k ohrozeniu     života  alebo zdravia. Pre  prísun   stavebného  materiálu  a  prístup   mechanizmov   použiť  len  stavebný   pozemok, na ktorý bude  vjazd z jestvujúcej komunikácie.

  Stavebné výrobky a mechanizmy musia byť bezpečne uložené.

     Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak,  aby  bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí  na  stavenisku  a  v  jeho  okolí,  ako  aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

 

 4)Stavba bude ukončená do 10/2019.

 

 5)Stavba  bude  uskutočňovaná   zhotoviteľom.  Stavebník  do 15 dní odo dňa ukončenia výberového  konania oznámi stavebnému úradu meno a  adresu zhotoviteľa stavby.

 

  6) Projektovú dokumentáciu vypracovala v 04/2017 spoločnosť EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš, autorizačne overil Ing. Michal Borsík, autorizovaný stavebný inžinier, č.autor: 6188*A2.

 

7)Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou  v  stavebnom  konaní,   zodpovedá  stavebník.

                                 

 8)Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

 

 9)Pri stavbe použiť  vhodné  stavebné výrobky v zmysle zák.č. 90/1998  Z.z. o stavebných  výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

10) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania spolupôsobiacich v konaní:

    Slovenský pozemkový fond Bratislava (SPFZ/2016/116503, SPFZ/2017/35459)

-K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa (nájomcu) pozemkov
SR-SPF a NV-SPF.

-K realizácii stavby je zároveň potrebný súhlas ďalších známych spoluvlastníkov
dotknutých pozemkov resp. užívateľov a správcov ciest a komunikácií (napr. VÚC,
obec).

-Po dokončení rekonštrukcie prípadné poškodenie pozemkov SR-SPF a NV -SPF budú
dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade
spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

   -Stanovisko Slovenského pozemkového fondu nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou

    medzi Slovenským pozemkovým fondom a žiadateľom, na základe ktorej by bol Slovenský pozemkový fond  v budúcnosti povinný dotknutý pozemok previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje Slovenský pozemkový fond v nakladaní s dotknutým pozemkom.

      

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

(OU-BR-PLO-2017/003953-2, OU-BR-PLO-2017/003952-2)

   -Zabezpečiť prístup na susedné pozemky.

   -Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy dočasne použitej na nepoľnohospodársky účel a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe schválenej bilancie skrývky humusového horizontu pre dočasný záber poľnohospodárskej pôdy.

   -Vykonať rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na základe návrhu spätnej rekultivácie dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy.

   -Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu dočasne použitú na nepoľnohospodársky účel, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

   -Zabezpečiť  skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasne použitých na nepoľnohospodársku činnosť pred výskytom a šírením burín, samonáletom drevín, znehodnotením staveným materiálom, štrkom, PHM a pred rozkrádaním.

   -Poľnohospodárske pozemky po technickej a biologickej rekultivácii vrátiť a protokolárne odovzdať vlastníkovi a užívateľovi dotknutých pozemkov.

   -Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na iné parcely poľnohospodárskej pôdy.

 

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

 (OU-BR-OSZP-2017/005174-002)

 -Stavbu zrealizovať tak, aby nebol potrebný prípadný výrub drevín alebo krovín. V prípade nutnosti  výrubu požiadať ešte pred realizáciou činnosti o vydanie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 -Dreviny potencionálne ohrozené poškodením počas výkopov, chrániť pred poškodením (nadzemné aj podzemné časti dreviny). A to hlavne pri využití kopacích strojov. V prípade potreby chrániť územky ohrozených drevín aj obložením ich územkových častí (drevené obloženie, omotanie textíliou a pod.). Obloženie po ukončení výkopov a ich zahrnutí a upravení odstrániť.

  -V prípade nevyhnutných výrubov drevín alebo krovín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu a v súvislosti s ustanoveniami § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, odporúčame vykonať nevyhnutné výruby v mimohniezdnom  období (t.j. od 1.9. do 15.3).

  -Práce realizovať v rozsahu a v súlade s predloženou PD.

  -Po ukončení zemných prác, zabezpečiť rekultiváciu územia dotknutého stavbou s následným
zatrávnením ideálne formou výsevu semenom domácich druhov tráv tak, aby sa minimalizovala
možnosť obsadenia týchto plôch inváznymi druhmi rastlín.

  -Výkopové a zemné práce realizovať vo vhodnom vegetačnom období (sucho, bez zrážok) a tak,
aby sa zabránilo vytváraniu koľají a poškodzovaniu okolitých trávnatých plôch.

   -Na práce používať stroje vo vyhovujúcom technickom stave. Účinnými opatreniami zabrániť
akémukoľvek neželanému úniku prevádzkových kvapalín.

   -V prípade, že bude na plochách danej lokality zaznamenaný výskyt inváznych druhov rastlín (napr. zlatobyľ kanadská - Solidago canadensis, netýkavka žliazkatá- Impatiens glandulifera, pohánkovec japonský - Falopiajaponica a iné) je potrebné ich zlikvidovať a s kontaminovanou zeminou nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu. Rovnako je potrebné pravidelne monitorovať výskyt inváznych rastlín a zabezpečiť ich pravidelnú likvidáciu zo strany vlastníka (užívateľa) parciel.

   

  Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (OU-BR-OSZP-2017/002630-002)

-Dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku.

-Prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15
0l 0l - obaly z papiera a lepenky, 15 0l 02 - obaly z plastov. 15 01 03 - obaly z dreva,
17 02 01 - drevo, 17 04 02 - hliník, 17 04 05 - železo a oceľ;

odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 01 01 - betón, 17 01 07 -
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 0l
06 nie je dovolené použiť na terénne úpravy, v prípade možnosti využiť len ako
stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených
(prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení -
súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja,
v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tento druh odpadu na
zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o .. Brezno).

-V prípade vzniku odpadu katalógového čísla 15 01 10 - obaly obsahujúce .zvyšky
nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (napr. obaly
z náterových materiálov), zabezpečiť jeho zneškodnenie odovzdaním len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

-Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov. u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie:

odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať
s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

-Tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na kolaudačnom
konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia
a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica

(SC SVP OZ BB 25/2017/59, CZ 2498/2017-39 210)

-Križovanie vodného toku vzdušným káblovým vedením je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle
ustanovení STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

  Voľná výška vyvesených káblov musí umožňovať bezpečný prejazd nákladnej dopravy a ťažkej mechanizácie za účelom vykonávania správy a údržby koryta toku.

  -V zmysle § 49 Zákona NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby koryta toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Všetky novo navrhované podperné body preto musia byť osadené mimo pásma pobrežných pozemkov. t.j. vo vzdialenosti min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku.

  -V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov.

     V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky výstavbou narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. 

   -Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta alebo na pobrežných pozemkoch vodných tokov. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.

   -Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

   -Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave,
aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel.

   -Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodných tokoch. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodných tokov.

   -Ako správca dotknutého vodného toku si vyhradzujeme právo kontroly staveniska, pričom k zahájeniu a ukončeniu stavebných prác požadujeme prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská

 

     Bystrica - Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica, Prevádzkové stredisko Brezno (Ing. Juraj Schӧn, mobil 0903 601 835).

 

   Mesto Brezno – Mestský úrad Brezno – odbor životného prostredia a stavebného poriadku

    (MsÚ-2017/4527-02)

    -Križovanie miestnej komunikácie Hlboká vzdušným vedením realizovať vo výške min.6 m.

   -Uloženie zemného vedenia realizovať podľa platných STN v minimálnej hĺbke 0,6 m.

   -Pred realizáciou uloženia NN vedenie do komunikácie požiadať mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, čiastočnú uzávierku komunikácie a určenie dopravného značenia.

   -K žiadosti doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, súhlas vlastníka komunikácie a vyjadrenie Technické služby Brezno ako správcu miestnych komunikácií.  

 

  StVPS, a.s., Banská Bystrica (4116/2016-309)

-Podzemné vedenia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a,s, Banská Bystrica (ďalej len StVPS a.s. , Banská Bystrica ) požadujeme pred zahájením zemných prác vytýčiť priamo v teréne zástupcami našej spoločnosti a spísať zápis o vytýčení týchto vedení. Vytýčenie vodovodného potrubia vykonáme na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre StVPS a.s. , Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno.

-Požadujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona 442/2002 Z.z. Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany

  • 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
  • 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

-V ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákonu 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zakázané:

  • vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  • vysádzať trvalé porasty,
  • umiestňovať skládky,
  • vykonávať terénne úpravy

-Požadujeme dodržať vzdialenosti všetkých navrhovaných a existujúcich podzemných vedení v súlade s STN 73 60 05 pri ich vzájomnom križovaní t.j. min. zvislú vzdialenosť 30 cm pri križovaní kanalizačného potrubia.

  -Výkopové práce pri križovaní vodovodného resp. kanalizačného potrubia požadujeme realizovať ručne.

  -Pri prípadnom obnažení potrubia verejnej kanalizácie požadujeme k zásypu prizvať zástupcov našej spoločností a o neporušenosti podzemných vedení resp. zariadení spísať protokol resp. zápis do stavebného denníka ( zabezpečí p. ing. Gregorčok ,vedúci prevádzky ČOV a kanalizácií Brezno, tel. kontakt +421907834081).

   -Doporučujeme dodržať ochranné pásmo min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

   -Za prípadné poškodenie zariadení a podzemných vedení vodárenskej infraštruktúry v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. a.s. , Banská Bystrica pri realizácii prác súvisiacich s vyššie uvedeným stavebným zámerom zodpovedá zhotoviteľ stavby resp, stavebník. ktorý bude znášať aj náklady na ich opravu.

    

  11) 30 dní pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného  rozhodnutia.

 

V konaní  neboli  uplatnené  žiadne  námietky  účastníkov   konania.

 

 

ODÔVODNENIE:

 

Dňa 22.08.2017 podali Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš,  na tunajšom úrade žiadosť o  vydanie  stavebného  povolenia  na stavbu “8527-Brezno -ul.Hlboká,  rozšírenie NNK pre IBV 23 RD“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.

Mesto Brezno -  stavebný úrad listom číslo MsÚ-2017/5412-02 zo dňa 12.09.2017 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a keďže stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej riadne posúdenie, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a pre uplatnenie námietok určil lehotu do 28.09.2017.

Začatie konania bolo zároveň oznámené formou verejnej vyhlášky zverejnením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovej stránke mesta Brezno.

K povoleniu stavby sa vyjadrili: SSE-D,a.s., Žilina, StVPS,a.s., B.Bystrica, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, ST, a.s., Bratislava, Okresný úrad Brezno – OSŽP, PLO.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť  o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach  §  62 odst.1 a odst.2 stavebného zákona a zistil,  že  uskutočnením  stavby  nie sú ohrozené záujmy spoločnosti  ani  neprimerane  obmedzené  či  ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok v zmysle sadzobníka zákona NR SR číslo  145/1995   Z.z.  -  o  správnych   poplatkoch  v  znení  neskorších  predpisov vo výške 100,00 eur bol uhradený bankovým prevodom na účet tunajšieho úradu.

Poučenie:

Podľa  §  53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v  znení  neskorších predpisov,   proti   tomuto  rozhodnutiu   možno   podať   odvolanie   v    lehote   15  dní odo dňa jeho doručenia  na  Mesto  Brezno  –  stavebný úrad,  Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, 977 01 Brezno.

Toto  rozhodnutie  je preskúmateľné  súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

 

 Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §  69 ods.2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a webovej stránke mesta Brezno.

 

                                                                 

                                               JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                 primátor mesta

                                                    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

                                                na základe poverenia