Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Zverejnené: 05.10.2017

Mesto Brezno ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie mesta Brezno oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v súlade s ustanovením § 22a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

 

prerokovanie

Územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky č. 13

uskutoční v čase od 5.10.2017 do 5.11.2017.

 

 

Návrh územnoplánovacej dokumentácie je sprístupnený k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Brezne na odbore architekta mesta a je taktiež zverejnený na internetovej stránke mesta Brezno www.brezno.sk 

 

Záujemcovia môžu do návrhu územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nej najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne, najneskôr  do 5.11.2017 na Mestský úrad v Brezne.

 

Zmeny a doplnky UPN

 

                                                                                             

 

                                                                          JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                  primátor mesta