Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2017/5763-02

Zverejnené: 02.10.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/5763-02


Žiadateľ: Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 5 ks drevín  (3 ks borovica čierna, 1 ks baza čierna, 1 ks smrek pichľavý) a krovinaté porasty 6 m2 ( rajazmín vencový)


Miesto výrubu:  na pozemku, par. č. C-KN  6/11 (zastavané plochy a nádvoria) , par. č. C-KN 912/1, 1113/1 (ostatné plochy)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je výstavba kontajnerových stojísk.