Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 21.09.2017

Zverejnené: 13.09.2017

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

siedme  pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

21. septembra 2017 (štvrtok) o 9.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote

 Dokumenty na stiahnutie

 
PROGRAM
7. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 21. septembra 2017 (štvrtok) o 09.00 hodine
                                                

1.    Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2.    Skúška hlasovacieho zariadenia

3.    Procedurálne otázky

4.    Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 10.9.2017
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5.    Prerokovanie protestu prokurátora proti § 2 a § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. 03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor životného prostredia a stavebného poriadku zastúpený Ing. Zuzanaou Krištekovou, poverenou vedením odboru

7.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený PnDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou odboru


8.    Majetkové záležitosti
8.1    Žiadosť Martina Dubeckého o odkúpenie pozemku na ul. Laca Novomeského v Brezne
8.2    Žiadosť  Mgr. Petra Mikloša o nájom  časti pozemku na ulici Československej armády v Brezne
8.3.     Žiadosť  Anny Telkovej o nájom  časti pozemku na ulici Baštová v Brezne
8.4.    Žiadosť PaedDr. Petra Kováčika o odkúpenie pozemku v miestnej časti Mazorníkovo v Brezne
8.5    Žiadosť  Richarda Molitorisa a Daniela Lehockého  o nájom  pozemkov pri futbalovom štadióne v Brezne
8.6    Žiadosť Jána Poliaka o odkúpenie pozemku na Rázusovej ul. v Brezne
8.7.    Odkúpenie pozemku v k. ú. Brezno  do vlastníctva mesta  pre akciu stavba „Chodníkové prepojenie ul. Dolná-Potočná“  od Slovenskej republiky - Slovenského pozemkového fondu
Predkladá:    JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom        
8.8    Žiadosť spoločnosti PB TEL s.r.o., IČO : 36 732 273, so sídlom Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno  o  odkúpenie   zastrešenej  časti  dvora  (bývalý sklad paliva)  areálu   kotolne v lokalite ŠLN
8.9    Žiadosť Ing. Romana Porhajaša trvale bytom 9. mája 2146/47, 977 03  Brezno o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v lokalite Podkoreňová
8.10        Oprava uznesenia č. 101/2017 zo dňa 22.06.2017 z dôvodu chyby v písaní, ktorým Mestské zastupiteľstvo schválilo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno   Márii Palovčíkovej, bytom Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno  
Predkladá:    Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom    
8.11    Žiadosť p. Mateja Mikovínyho  o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna -  1- izbový  byt na Nálepkovej ulici v Brezne
8.12    Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v areáli technologického parku  na Vrbovej ulici v Brezne
8.13    Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť  Rohozná  , v blízkosti hotela Fantázia
Predkladá:    Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom    

9.    Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2017
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým

10.    Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu 01.06.2017 do 31.08.2017
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

11.    Stav pohľadávok mesta za 2. štvrťrok 2017
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým

12.    Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 – návrh na IV. zmenu
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým

13.    Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno k 30.06.2017
Predkladá:    Ing. Ivan Brozman, poverený vedením TS Brezno
Spracoval:    Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka TS Brezno

14.    Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2017
Predkladá:    Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno
Spracoval:    Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

15.    Správy hlavnej kontrolórky
15.1        Správa o výsledku kontroly zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami  podmienkach Mestskej polície Brezno
15.2        Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta za rok 2016.
Predkladá:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

16.    Rôzne
16.1    Návrh na odvolanie predsedu komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
16.2        Uzavretie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke k realizácii projektu „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno“
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou
16.3.    Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno“
    Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou
16.4        Oprava ciest na území mesta – návrh na realizáciu
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou
16.5.        Schválenie zadania urbanistickej štúdie Brezno – areál bývalých kasární J. Švermu
    Predkladá:    Ing. arch. Ján Králik., zástupca primátora mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Barbora Halásová, architekt mesta
16.6        Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií


17.    Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

18.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

19.    Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna