Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rohozná

Zverejnené: 13.09.2017

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania

 

Dňa 25.08.2017 podali Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina,  na tunajšom úrade žiadosť o  vydanie  stavebného  povolenia  na stavbu “4422-Brezno-Rohozná ul.Kriváň, zahustenie TS a rozšírenie NNK pre IBV“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.

 

Na umiestnenie stavby vydalo Mesto Brezno – stavebný úrad územné rozhodnutie číslo MsÚ-2017/3929-07 zo dňa 07.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2017.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Mesto Brezno, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania  a keďže sú stavebnému úradu  dobre  známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle  § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 28.09.2017, inak k nim nebude  prihliadnuté. 

V  rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

 

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť na stavebnom úrade – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, prízemie – kancelária č.7, v úradných dňoch.

                                                                                                                   

Toto  oznámenie   má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  § 61  ods.4 stavebného zákona  a musí  byť  vyvesené  po  dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovom sídle mesta Brezno.