Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 17.08.2017

Zverejnené: 11.08.2017

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

šieste  pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

17. augusta 2017 (štvrtok) o 16.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote

 Dokumenty na stiahnutie


 

PROGRAM
6. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 17. augusta 2017 (štvrtok) o 16.00 hodine
                                                

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

3. Procedurálne otázky

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy, Krčulova 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom


5.Majetkové záležitosti
5.1Žiadosť spoločnosti NANA,s.r.o o rozšírenie predmetu nájmu a predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove Mestského domu kultúry na Švermovej ulici č. 7 v Brezne

5.2. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno v správe Technických
služieb Brezno za prebytočný – Dom kultúry
Predkladá: Ing. Ivan Brozman, poverený riadením TS Brezno
Spracoval: Ing. Iveta Purgatová, hlavná ekonómka TS Brezno

5.3. Odkúpenie  bytov v bytovom  dome v k. ú. Brezno,  Predné Halny  1849/10, do vlastníctva Mesta Brezno
5.4 Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov  na ul. Lúčna v Brezne priamym predajom
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom