Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2017/5244-02

Zverejnené: 11.08.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/5244-02


Žiadateľ:  Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 21 ks drevín (15 ks lipa, 1 ks jaseň, 4 ks smrek, 1 ks borovica)


Miesto výrubu:  na pozemkoch, parc. č. C-KN 3284, 3308/1, 1225/1, 1156/2 (ostatná plocha)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je zhoršený zdravotný stav- dreviny sú čiastočne suché, s poškodeniami koruny a kmeňa