Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Rozhodnutie - stavebné povolenie č. 2017/3227-04

Zverejnené: 11.08.2017

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Peter Kamenský, bytom Malinovského 20, Brezno v zastúpení Ing. Emil Caban, bytom Klepuš 7, Brezno podal dňa 06.03.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka“ na parcele parc. č. KN 6159/4, 6159/27, 1723 v k. ú. Brezno v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Vlastníkom pozemku parc. č. KN 6159/4 je žiadateľ  na základe výpisu z LV č. 4956.

Pozemok parc. č. KN C 6159/4 je v Katastri nehnuteľností vedený ako zastavané plochy a nádvoria.

 

Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších noviel  ( ďalej len stavebný zákon ), preskúmal žiadosť stavebníka v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 37, 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších noviel rozhodol takto:

stavba

Rodinný dom, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka“

 

na pozemkoch parc. č. KN 6159/4, 6159/27, 1723 v kat. úz. Brezno  sa podľa §§ -2-39, 39a) a  §66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e.

 

https://www.brezno.sk/file/rozhodnutie---stavebne-povolenie-2017-3227-04.pdf