Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o začatí územného konania - Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne

Zverejnené: 17.07.2017

OBEC  VALASKÁ

Stavebný úrad

Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská


Vo Valaskej dňa:14.07.2017

Číslo:4145/2017

Vybavuje: Ing.Pohorelská

(č.tel:6306288)

 

 

    Mesto Brezno – v zastúpení primátorom mesta, Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, podali dňa 28.06.2017 návrh vydanie územného rozhodnutia o  umiestnení stavby „Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú.Brezno.

 

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

 

   Obec Valaská, stavebný úrad príslušný  v zmysle ust.§ 117 odst.1  a § 119 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle listu Krajského stavebného úradu v B.Bystrici číslo 2004/2553-Sl zo dňa 7.7.2004, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

                                                        31.07.2017 (pondelok) o 10,00 hod.

 

so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, Nám.gen.M.R.Štefánika č.3  – poschodie, zasadačka mestského zastupiteľstva.

 

   Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade so sídlom na Mestskom úrade v Brezne – Nám.gen.M.R.Štefánika 1, prízemie, č.dverí 7, v úradných dňoch a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky  k  návrhu uplatniť najneskoršie do 31.07.2017, inak sa k nim nebude prihliadať. V tejto lehote oznámia svoje  stanoviská aj dotknuté orgány.

  V súlade s ustanovením § 42 ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.   

   Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

               

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní v úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Brezno (aj sídlo spoločného obecného úradu)   a v úradnej tabuli a na webovom sídle obce Valaská.                    

 

Ing.Juraj Uhrin

starosta obce

     

Prílohy   

príloha č. 1

príloha č. 2

príloha č. 3