Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ulica Krčulova, UO 02555

Zverejnené: 14.07.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

 

VEC:  Oznámenie o začatí stavebného konania

 

     15.5.2017 podali SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  žiadosť o  stavebné povolenie stavby “Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ulica Krčulova, UO 02555 – líniová stavba v k.ú.Brezno.

     Mesto Brezno, stavebný úrad, podľa  § 117 odst.1  zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), podľa § 61 stavebného zákona v znení neskorších noviel oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery  staveniska a  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.   

     Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do  10.8.2017, inak k nim  nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje  stanoviská dotknuté orgány.

     Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

 

     POPIS STAVBY:

Predložená projektová dokumentácia rieši obnovu existujúcich oceľových STL plynovodov a prípojok plynu v meste Brezno na ulici Krčulova č. parcely C-KN č.1203 k.ú Brezno, stavba zasahuje aj parcely C-KN č.1113/1 a 1156/2 k.ú Brezno,  C-KN č.1202 k.ú Brezno (ulica Fučíkova) a C-KN č.1225/1 k.ú Brezno. Dôvodom obnovy je nevyhovujúci stav jestvujúcich oceľových plynovodov a prípojok, ktoré budú obnovené  pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom s ponechaním odpojeného existujúceho potrubia plynovodov (vetva A a B), bezvýkopovou metódou vťahovaním do jestv. oceľového potrubia (vetva C a D) a výmenou prípojok plynu v zemi, resp. bezvýkopovou metódou vťahovaním do jestv. oceľového potrubia, alebo podvrtmi. Trasy navrhovaných plynovodov z PE100RC budú v maximálnej možnej miere vedené v súbehu s existujúcim plynovodom, v miestnej asfaltovej komunikácii, chodníkoch a v rastlom teréne. Celková dĺžka navrhovaných plynovodov je 417,5m, z toho D225-184,2m , D160-233,3m. V zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. príloha č.I., IV. Časť je navrhovaný STL plynovod vyhradeným technickým plynovým zariadením skupiny B-ods. g. Súčasťou obnovy je aj výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené až po hranice verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ (zostava HUP a RTP a plynomer). Celková dĺžka navrhovaných prípojok v počte 3ks je 30,7m.

 

 

 

     Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na stavebnom úrade mesta Brezno – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.13,  v úradných dňoch.

 

 

Toto oznámenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. Toto oznámenie musí  byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.       
primátor mesta             
Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ
na základe poverenia        

 

Príloha: situačný výkres v mierke 1:1000