Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Územné rozhodnutie - 4422 – Brezno – Rohozná ul. Kriváň, zahustenie TS a rozšírenie NNK pre IBV

Zverejnené: 14.07.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE

 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, podali dňa 26.04.2017 a doplnili dňa 16.06.2017  návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  “4422 – Brezno – Rohozná ul. Kriváň, zahustenie TS a rozšírenie NNK pre IBV“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.

 

K dotknutým pozemkom  stavbám majú vlastnícky vzťah fyzické osoby  a za neznámych vlastníkov správu pozemkov vykonáva Slovenský pozemkový fond  Bratislava.

Navrhovaná stavba je umiestnená v intravilánovej a extravilánovej časti mesta Brezno.

SPF  Bratislava  RO  B. Bystrica  listom  číslo  SPFZ/2017/51738  zo  dňa 23.05.2017  dali   súhlas

s umiestnením stavby.

 

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa ust.§ 117 ods.1  zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov  konania.

 

Na podklade tohto vydáva podľa § 39 a § 39a/ stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ STAVBY

“4422 – Brezno – Rohozná ul. Kriváň, zahustenie TS a rozšírenie NNK pre IBV“

 

na poz.parc.č.KN – líniová stavba v  k. ú. Brezno, tak  ako  je  to zakreslené  v projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktorá tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia (len pre stavebníka).

 

     Projektovú dokumentáciu vypracovala v 10/2016 spoločnosť ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina, autorizačne overil Ing. Peter Podmanický,  autorizovaný stavebný inžinier, č.autor: 2527*A*2-3.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1) PS  01: Kiosková trafostanica MKP 800-GRÄPER, s transformátorom AREVA, 250 kVA.

    SO 01: Káblové vedenie VN vzdušným závesným 22kV káblom DISTRI 3x95+50mm2, dĺ. trasy: 55 m a VN zemné káblové vedenie káblom AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2,

             dĺžka trasy 207 m.

SO 02: Káblové vývody z TS tromi zemnými káblami AYKY 4B-3x240+120mm2, WL 01,  dĺžka trasy 317 m, WL 02, dĺžka trasy 111 m a WL 03, dĺžka trasy 190 m.

 

SO 01:

Káblové vedenie VN vzdušným závesným 22kV káblom DISTRI 3x95+50 mm2, dĺ. trasy:

207 m a VN zemné káblové vedenie káblom AXEKVC (AR) E 3x1x70 mm2, dĺžka trasy459 m.

 

Na vymenenom podpernom bode č.1 (P.B.Č. 1) JB 10,5/20kN vzdušného VN vedenia linky č. 309 bude  nainštalovaný nový zvislý úsekový odpojovač OTE 25/400 so zvodičmi prepätia 3xHDA-24/10kA. Z neho bude vzdušný závesný kábel DISTRI 3x95+50 mm2  privedený na nových podperných bodoch na podperný bod č. 5 (P.B.Č. 5) JB 10,5/20kN v dĺžke trasy 207 m. Z podperného bodu č. 5 (P.B.Č. 5) bude cez zvodiče prepätia 3xHDA-24/10kA, do zeme zvedený VN zemný kábel AXEKVC (AR) E 3x1x70 mm2 a v zemi  v ochrannej rúre FXKVS DN 160 privedený do kioskovej trafostanice  MKP 800-GRÄPER, dĺžka trasy 459 m. V mieste križovania s existujúcou cestou bude kábel vedený cez pretlačenú oceľovú chráničku DN 200. Nový VN kábel bude v kioskovej trafostanici pripojený pomocou vnútorných tienených káblových koncoviek  do 120 mm2. Po celej trase výkopu sa nad kábel po čiastočnom zasypaní položí výstražná PVC fólia š. 33 cm. Zemina nad fóliou sa udusa a pôvodný terén sa uvedie do pôvodného stavu. V navrhovanej kioskovej trafostanici sa káble ukončia vo VN rozvádzači.

 

SO 02: Káblové vývody z TS tromi zemnými káblami AYKY 4B-3x240+120 mm2.

Káblové vývody z TS tromi zemnými káblami AYKY 4B-3x240+120 mm2, WL 01, dĺžka trasy 317 m, WL 02, dĺžka trasy 111 m a WL 03,dĺžka trasy 190 m.

Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS sa zrealizujú tri káblové vývody, ktoré budú privedené vo voľnom  teréne k jednotlivým navrhovaným rozpojovacím istiacim skriniam PRIS.

Vývod č. 1 bude zrealizovaný z NN rozvádzača kioskovej trafostanice zemným káblom  AYKY 4B-3x240+120 mm2, WL 01,  a bude postupne zaústený do rozpojovacích istiacich skríň PRIS 6, č. 1, 2, 3, 4 a bude ukončený v rozpojovacej skrini PRIS 6, č. 5. Dĺžka trasy navrhovaného vývodu č. 1 je 317 m.

Vývod č. 2 bude zrealizovaný z NN rozvádzača kioskovej trafostanice zemným káblom  AYKY 4B-3x240+120 mm2, WL 02,  a bude zaústený do rozpojovacej istiacej skrine PRIS 6.1, č. 6, v ktorej bude ukončený. Dĺžka trasy navrhovaného vývodu č. 2 je 111 m.

 

Vývod č. 3 bude zrealizovaný z NN rozvádzača kioskovej trafostanice zemným káblom  AYKY 4B-3x240+120mm2, WL 03,  a bude postupne zaústený do rozpojovacej istiacej skrine PRIS 4.1, č. 7 a PRIS 4.1, č. 8, v ktorej bude ukončený. Dĺžka trasy navrhovaného vývodu č. 3 je 190m.

 

PS  01: Kiosková trafostanica MKP 800-GRÄPER, s transformátorom AREVA, 250 kVA.

Stavba a poz.parc.č.KN-C 7156/33 (KN-E 7325) v k.ú.Brezno.

Ako je vyššie uvedené, pre danú stavbu sa použije kiosková trafostanica. MKP 800-GRÄPER  pre jeden transformátor do 630 kVA, v danom prípade sa osadí transformátor s výkonom 250 kVA. V kioskovej trafostanici bude osadený NN rozvádzač so štyrmi poistkovými odpínačmi PU do 400A. Všetky montážne a zemné práce budú realizované v súlade s typovým projektom MKP 800-GRÄPER.

 

2)Dodržať požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania spolupôsobiacich v konaní:

    Slovenský pozemkový fond Bratislava (SPFZ/2017/51738)

-Investor stavby časť pozemku vo vlastníctve neznámeho vlastníka v nakladaní SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutie (resp. ukončenia stavby) majetko – právne vysporiada.

    

   Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor (OU-BR-PLO-2017/003430-2)

   -Investor stavby pred vydaním stavebného povolenia požiada tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, resp. stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 18 zákona č.220/2004 Z.z., ak doba záberu vrátane vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu neprevýši dobu jedného roka a o vydanie rozhodnutia o vyňatí  poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 citovaného zákona.

 

 Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (OU-BR-OSZP-2017/003459-2)

 -Pri vzdušnej časti vedenia, využiť také technické riešenie, ktoré zabráni usmrcovaniu vtákov na elektrických stĺpoch.

 -Trasu rozvodov elektrickej energie viesť tak, aby bol minimalizovaný, na nevyhnutý možný rozsah, výrub drevín a krovín.

 -Pri výrube drevín a krovín, postupovať v súlade s § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kompetentný orgán na povolenie výrubu je mesto Brezno.       

 -Narušené trávnaté plochy ako aj povrch rýh po zemných prípojkách, po ukončení stavebných prác,  uviesť do pôvodného stavu (urovnať, ozeleniť).

 -V prípade výskytu inváznych druhov rastlín v lokalite (napr. zlatobyľ kanadská - Solidago canadensis, , pohánkovec japonský - Falopiajaponica ) zeminu z výkopov nepoužívať opätovne na rekultiváciu okolia stavby, ale odviesť na riadenú skládku odpadu.

   

  Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (OU-BR-OSZP-2017/003596-002)

-Dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku.

-Prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 17 02 03 – plasty,  17 04 05 - železo a oceľ.

-Odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 01 01 - betón nie je dovolené použiť na terénne úpravy, v prípade možnosti využiť len ako
stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených
(prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení -
súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja),
v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tento druh odpadu do zariadenia  na
zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o, Brezno, ktorá následne zabzepčuje ich zhodnotenie mobilným zariadením.

-Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov. u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.

-Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať
s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

-Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.

 

   Technické služby Brezno (2270/2017)

   -Po ukončení realizácie zemných prác písomne odovzdať zabratý priestor a prístupové cesty po uvedení do pôvodného stavu Technickým službám Brezno.

   -Technické služby Brezno požadujú pri realizácii osadenia káblového rozvodu NN cez asfaltovú a spevnenú cestu zabezpečenie prejazdu motorových vozidiel a uvedenie ciest do pôvodného stavu.

 

   Mesto Brezno – Mestský úrad Brezno – odbor životného prostredia a stavebného poriadku

    (MsÚ-2017/4682-02)

    -Križovanie miestnej komunikácie  vzdušným vedením realizovať vo výške min.6 m.

   -Uloženie zemného vedenia realizovať podľa platných STN v minimálnej hĺbke 0,6 m.

   -Uloženie zemného VN vedenia realizovať podľa platných STN v minimálnej hĺbke 1 m.

   -Vedenie prekryť fóliou. Pri umiestnení vedenia dodržať ochranné pásma.

   -V mieste križovania kábla s miestnou komunikáciou kábel uložiť do chráničky. 

   -Pred realizáciou uloženia VN a NN vedenia do komunikácie požiadať mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, čiastočnú uzávierku komunikácie a určenie dopravného značenia.

   -K žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, súhlas vlastníka komunikácie a vyjadrenie Technické služby Brezno ako správcu miestnych komunikácií.  

 

  Slovak Telekom, a.s., Bratislava (6611702460)

  -Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., stavebník je povinný rešpektovať nižšie uvedené podmienky.

   -Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

   -Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

  -Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.

  -V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

   -Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

    -Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

   -V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

  -Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

   -V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521.

    V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho. vydania.


   -Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

   -Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

   -Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

    -Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

    Všeobecné podmienky ochrany SEK:

      -V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s..
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej    dokumentácie   v  prípade potreby premiestnenia telekomunikačného

    vedenia

 

    V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia} s rôznou funkčnosťou.

-Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísíol2129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia

  vykonané bez ich vedomia)

     UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

    -V prípade požiadavky napojenia lokality, resp, objektu, na VSST {verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

    -Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 60005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

                   Počas konania neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

 

 Toto  rozhodnutie  platí   podľa   § 40 odst. 1 stavebného zákona v znení  jeho noviel tri roky  odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v  tejto  lehote  bude  podaná  žiadosť o  stavebné povolenie  stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

Odôvodnenie:

 

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa ust.§ 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o  územnom   plánovaní   a   stavebnom  poriadku  (stavebný zákon) v  znení  neskorších predpisov, zaevidoval dňa 26.04.2017 návrh Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  “4422 – Brezno – Rohozná ul. Kriváň, zahustenie TS a rozšírenie NNK pre IBV“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.

 Vzhľadom k tomu, že k návrhu neboli doložené všetky doklady potrebné na jeho riadne posúdenie, stavebný úrad listom číslo MsÚ-2017/3929-02 zo dňa 16.05.2017 vyzval navrhovateľa na doplnenie podaného návrhu  a zároveň rozhodnutím vydaným pod číslom MsÚ-2017/3929-03 zo dňa 16.05.2017 územné konanie prerušil.

Navrhovateľ predmetný návrh doplnil dňa 16.06.2017  a stavebný úrad listom číslo MsÚ-2017/3929-05 zo dňa 16.06.2017 oznámil jednotlivo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, začatie územného konania a zároveň na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.07.2017.

Začatie konania bolo zároveň oznámené formou verejnej vyhlášky zverejnením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovej stránke mesta Brezno.

Predmetný investičný zámer  nie je v rozpore s územným plánom mesta Brezno, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva pod číslom 134/2001 zo  dňa 14.12.2001 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia sú   predložené doklady, vyjadrenia  dotknutých  orgánov spolupôsobiacich v konaní,  vyjadrenia účastníkov konania, schválený územný plán obce  a  skutočnosti zistené pri miestnom zisťovaním.

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby  podľa  §  37 stavebného zákona  a  zistil,  že  jej  umiestnenie neodporuje hľadiskám  starostlivosti  o  životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie.

Na základe uvedeného bolo možné rozhodnúť tak, ako je  uvedené  vo  výroku  tohto rozhodnutia.

         K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili dotknuté orgány,  správcovia verejných sietí technického vybavenia územia.

 Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté  do  podmienok tohto rozhodnutia.

         Správny  poplatok  v zmysle zák.  NR SR č.145/1995 Z.z. -  o správnych poplatkoch  v  znení  neskorších predpisov, vo výške 200,00 eur bol uhradený bankovým prevodom na účet tunajšieho úradu.

Poučenie:

Podľa  §  53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní   v  znení  neskorších  predpisov,   proti   tomuto  rozhodnutiu   možno   podať   odvolanie   v    lehote   15  dní odo dňa jeho doručenia 

na  Mesto  Brezno  –  stavebný úrad,  Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, 977 01 Brezno.

Toto  rozhodnutie  je preskúmateľné  súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

 

         Toto  rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  § 42  ods.2 stavebného zákona    a   musí  byť  vyvesené  po  dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a webovej stránke mesta Brezno.                                            

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.        
primátor mesta            
Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ
na základe poverenia        

 

 

Príloha: situačný výkres v mierke 1:1000