Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 30.11.2021

ZVEREJNENIE  ZÁMERU  PREVODU VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA  BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

 

zverejňuje zámer

 

previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Banisko:

 

parcela reg. C-KN č. 5831 - trvalý trávny porast o výmere 148 m2, evidovaný v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804,  k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre vlastníka Mesto Brezno

 

do  výlučného vlastníctva :

 

Mgr. Anna Murínová,  bytom  Banisko 2, 977 01  Brezno.

 

 

V  Brezne  dňa  30.11.2021                               

                         

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta

Súbory na stiahnutie