Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o začatí územného Brezno – Rohozná ul.Kriváň

Zverejnené: 19.06.2017

Vec

Oznámenie o začatí územného konania.

 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, podali dňa 26.04.2017 a doplnili dňa 16.06.2017  návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  “4422 – Brezno – Rohozná ul. Kriváň, zahustenie TS a rozšírenie NNK pre IBV“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.

 
Popis stavby:

PS  01: Kiosková trafostanica MKP 800-GRÄPER, s transformátorom AREVA, 250 kVA.

SO 01: Káblové vedenie VN vzdušným závesným 22kV káblom DISTRI 3x95+50 mm2, dĺ. trasy:

             55 m a VN zemné káblové vedenie káblom AXEKVC (AR) E 3x1x70 mm2,

             dĺžka trasy 207 m.

SO 02: Káblové vývody z TS tromi zemnými káblami AYKY 4B-3x240+120 mm2, WL 01, dĺžka

             trasy 317 m, WL 02, dĺžka trasy 111 m a WL 03, dĺžka trasy 190 m.

 

viď príloha situačný výkres M= 1:1000
 


Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a  známym  účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň


04.07.2017 (utorok)  o 09,30 hod.


so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.dverí 7.


Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne – kancelária stavebného úradu Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, prízemie č.dverí 7, v úradných dňoch  a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky  k  návrhu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa k nim nebude prihliadať. V tejto lehote oznámia svoje  stanoviská aj dotknuté orgány.

V súlade s ustanovením § 42 ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.   

Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto  oznámenie   má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  § 36  ods.4 stavebného zákona  a musí  byť  vyvesené  po  dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovej stránke mesta Brezno.      


JUDr.Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta,
v zastúpení Mgr. Martinom Juhaniakom,
prednostom MsÚ Brezno

 


príloha: situačný výkres v mierke 1:1000