Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 22.06.2017

Zverejnené: 14.06.2017

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

piate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

22. júna 2017 (štvrtok) o 09.00 hodine

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote

 Dokumenty na stiahnutie


PROGRAM

5. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 22. júna 2017 (štvrtok) o 09.00 hodine
                                                

1.    Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2.    Skúška hlasovacieho zariadenia

3.    Procedurálne otázky

4.    Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 10.6.2017
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

7.    Majetkové záležitosti
    7.1    Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno v správe Technických služieb
Brezno za prebytočný
Predkladá:    Ing. Ján Lukáč, riaditeľ TS Brezno
Spracoval:    Ing. Iveta Purgatová, hlavná ekonómka TS Brezno
7.2    Ponuka na odkúpenie pozemku na ul. Potočná v Brezne  do vlastníctva mesta
7.3    Schválenie spôsobu nájmu a podmienok verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v k. ú. Brezno pri obci Michalová

Predkladá:    JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

MsÚ - 2017/ 4643 - 01    Mgr. Štulajterová/048/6306 221    Strana 2


7.4    Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne. časť Rohozná
7.5    Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu nachádzajúceho sa na ul. Fraňa Kráľa 3 v Brezne
7.6    Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno nachádzajúceho sa v prevádzkovej budove na Nám. gen. M. R. Štefánika č. 3 za prebytočný
7.7    Žiadosť Ing. Danky Pircherovej o nájom pozemku v Brezne, ul. ČSA
7.8    Žiadosť Júliusa Prasličku o odkúpenie pozemku v Brezne, ŠLN
7.9    Žiadosť manželov Holčíkovcov o odkúpenie pozemku v obci Pohronská Polhora
7.10    Žiadosť Martiny Kaštanovej a Kataríny Jančovej o postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy
7.11    Žiadosť Moniky Majerovej o pridelenie nájomného bytu v Brezne, na ul. Fraňa Kráľa 11
7.12    Darovanie pozemku nachádzajúceho sa v Brezne, časť Rohozná v prospech mesta Brezna
7.13    Žiadosť Jána Roštára o odkúpenie pozemku v Brezne, časť Zadné Halny   
Predkladá:     Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu   Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu  Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

7.14    Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť  Rohozná  
7.15     Žiadosť Márii Palovčíkovej, bytom Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno o odkúpenie pozemkov na Jilemnického ulici v Brezne
7.16    Žiadosť Zdena Bartoša s manželkou o prenájom pozemku na  Vrbovej ulici
7.17    Žiadosť Ing. arch. Pavla Kupca a Mgr. Zuzany Kupcovej obaja bytom Fučíkova  1141/16,  977 01 Brezno  o prenájom pozemku na Moyzesovej ulici
7.18    Žiadosť Ľubomíra Zachara, bytom Boženy Němcovej 9, 977 01 Brezno, o odkúpenie  pozemku v lokalite Podkoreňová
Predkladá:     Mgr.Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu   Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu  Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

8.    Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 – návrh na III. zmenu
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým


9.    Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.5.2017
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

10.    Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2017
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým


11.    Správy Hlavného kontrolóra mesta Brezna
11.1    Správa o výsledku kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Brezno
Predkladá:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

11.2.    Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna v II. polroku 2017
Predkladá:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

12.    Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II. polroku 2017 a návrh rámcového programu zasadnutí
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

13.    Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2016
Predkladá:    Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica
Spracoval:    Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

14.    Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Klaster
Predkladá:    Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE
Spracoval: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE


15.    Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti OOCR
Predkladá:    Ing. Petra Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh
Spracoval:    Ing. Petra Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

16.    Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o.
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka spoločnosti Brezno pre občanov n.o.


17.    Rôzne
17.1    Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Brezno - protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok“
   Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
   Spracoval:    Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

17.2    Návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2015
Predkladá:    PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka
Spracoval:    PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

17.3    Petícia  - presťahovanie útulku Tuláčik -ústna informácia
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

17.4    Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

18    Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností, v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

19    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

20    Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna