Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o začatí územného konania – ul. Hlboká

Zverejnené: 14.06.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  BreznoVybavuje
Brezno
MsÚ-2017/3968-04
Ing.Pohorelská
048/6306 288

 
Vec
Oznámenie o začatí územného konania.
 


Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, podali dňa 28.04.2017 a doplnili dňa 12.06.2017  návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  “8527 – Brezno – ul. Hlboká, rozšírenie NNK pre IBV 23 RD“  na  pozemkoch parc.č.KN – líniová stavba v  k.ú. Brezno.


Popis stavby: účelom je rozšírenie NN rozvodov formou zemného kábla pre plánovanú výstavbu domov, rekonštrukcia nadzemnej NN siete, viď príloha situačný výkres  v mierke 1:1000.


 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.


Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a  známym  účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 
28.06.2017 (streda)  o 09,30 hod.


so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.dverí 7.


Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne – kancelária stavebného úradu Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, prízemie č.dverí 7, v úradných dňoch  a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky  k  návrhu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa k nim nebude prihliadať. V tejto lehote oznámia svoje  stanoviská aj dotknuté orgány.

V súlade s ustanovením § 42 ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.   

Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto  oznámenie   má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  § 36  ods.4 stavebného zákona  a musí  byť  vyvesené  po  dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovej stránke mesta Brezno.      

           

 
JUDr.Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta,
v zastúpení Mgr. Martinom Juhaniakom,
prednostom MsÚ Brezno

 príloha:   situačný výkres v mierke 1:1000