Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Verejný oznam o prerokovaní návrhu UPM Brezno - Zmeny a doplnky č. XIV

Zverejnené: 17.02.2020

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Verejný oznam

 

Mesto BREZNO ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákona

 

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

prerokovanie

 

Návrhu Územného plánu mesta Brezno
Zmeny a doplnky č. XIV

 

ktoré sa uskutoční v čase od 17.02.2020 do 17.03.2020

 

Návrh ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV je uložený v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesta Brezno. V elektronickej podobe sa dokumentácia nachádza na webovom sídle Mesta Brezno: https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/ , prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk.


Záujemcovia môžu do Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská. 


Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr  do 17.03.2020 na Mestský úrad v Brezne. 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta 

Súbory na stiahnutie