Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na samostatného odborného referenta školského úradu

Zverejnené: 05.12.2019

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť pracovné miesto

samostatného odborného referenta školského úradu

 

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.02.2020

 

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1000,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod útvar prednostu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.:

 

 • VŠ II. stupňa zameranie učiteľstvo pre základnú školu
 • osobitný kvalifikačný predpoklad – prvá atestácia
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 20. decembra 2019 s označením SOR školského úradu.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR školského úradu
 • štruktúrovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.02.2020.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 04.12.2019

 

JUDr. Tomáš Abel PhD.

primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív