Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

Zverejnené: 19.05.2017


MESTO BREZNO – STAVEBNÝ ÚRAD
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Vec OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.


Dňa 17.10.2016 podal TANK-O-MAT Invest a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, Bratislava v zastúpení CEVING s.r.o. so sídlom P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu “TANK-O-MAT Brezno, kontajnerová ČSPL“ na parcele parc. č. KN C 1072/7 v kat. úz. Brezno.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel, podľa § 36 stavebného zákona a na základe rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OVBP2-2017/010081-2,DD zo dňa 06.03.2017 oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň


24.05.2017 (streda) o 09.00 hod.


so zrazom na Mestskom úrade – stavebnom úrade so sídlom na Nám. M. R. Štefánika č. 1, prízemie, č. dverí 12.


Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade - stavebnom úrade so sídlom na Nám. M. R. Štefánika 1, prízemie, č. dv. 12 v úradných dňoch a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.


JUDr. Tomáš Abel. PhD,
primátor mesta
Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ
na základe poverenia

 


Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v znení neskorších noviel. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obci alebo mesta.
Doručuje sa
CEVING s.r.o., P.O.BOX A 15, Krivá 18, Košice
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s. r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava
TS, Rázusova 16, Brezno
BBRSC, Majerská cesta 94, Banská Bystrica
SBD, Malinovského 12, Brezno
Správa bytov Brezno s.r.o., Clementisova 5, Brezno
Na vedomie
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie

- úsek OPaK
- úsek OH
- ŠVS


Mestský úrad v Brezne, architekt mesta
Mestský úrad v Brezne, odb. ŽPaSP, úsek dopravy
Okresný úrad Brezno, odb. CDaPK, M. R. Štefánika 40, Brezno
StVPS a.s., Partizánska cesta 73, Banská Bystrica
SSE – D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
SPP – D a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Technické služby Brezno, Rázusova 16, Brezno
MO SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica
RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
ORHaZZ, Rázusova 18, Brezno
ORPZ ODI, Mostárenská 13, Brezno
BBRSC, Majerská cesta 94, Banská Bystrica