Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oprava písomného vyhotovenia rozhodnutia číslo MsÚ-1728/2019-34

Zverejnené: 18.06.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Vec

Oprava písomného vyhotovenia rozhodnutia číslo MsÚ-1728/2019-34, ev.č. 48/2019 DzM zo dňa 6. 6. 2019

 

   Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa ust.§ 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci stavebného povolenia vydaného pod číslom MsÚ-1728/2019-34, ev.č. 48/2019 DzM, zo dňa 6.6.2019 na stavbu “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra, SO-06:Plynovod; SO-07:Rozvod tepla; SO-08:Trafostanica: SO-09:VN prípojka, SO-10:NN rozvody; SO-11: Verejné osvetlenie; SO-12: Verejná zeleň na pozemkoch C-KN parc.č. 1/1, 2, 610/1, 610/25, 610/81, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/101, 612/2, 612/6 v k.ú. Brezno, stavebníka ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení splnomocneným Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca, v zmysle § 47 odst.6  zák.č.71/1967 Zb.  o  správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

opravuje

chybu v písomnom vyhotovení citovaného rozhodnutia.

 

Vo výroku rozhodnutia je v bode 13) odst. 8 chybne uvedené:

 

Odvod dažďových vôd zo Stavby musí byť riešený tak, aby ani v prípade prívalových dažďov nedochádzalo k odtoku dažďových vôd zo Stavby na Pozemky Kaufland. Stavba bude povolená v súlade s dokumentáciou predloženou Stavebníkom spoločnosti Kaufland na vyjadrenie (jej časť- situačný plán je prílohou č.2), ktorá bola upravená v súlade s požiadavkou predchádzajúcej vety tohto bodu.

 

Vo výroku rozhodnutia je v bode 13) odst. 8 má byť správne napísané:

Pozemky Kaufland nebudú dotknuté ochranným pásmom inžinierskych sietí Stavby. Stavba bude povolená v súlade s dokumentáciou predloženou Stavebníkom spoločnosti Kaufland na vyjadrenie (jej časť- situačný plán je prílohou č.2); ktorá bola upravená v súlade s požiadavkou predchádzajúcej vety tohto bodu.

                

 

 

 

Oprava je súčasťou rozhodnutia číslo MsÚ-1728/2019-34, ev.č. 48/2019 DzM, zo dňa 6.6.2019.

Ostatné časti rozhodnutia zostávajú nezmenené.

Za chybu v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa ospravedlňujeme.

 

Táto oprava rozhodnutia  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť táto  oprava rozhodnutia  vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je táto  oprava rozhodnutia  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

              

 

                       JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                        primátor mesta

                       v zastúpení Ing. Ivanom Kamenským,

vedúcim OIŽPSP

                       

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie