Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o povolení stavby - Rodinný dom

Zverejnené: 02.05.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/9589-04

 

 ROZHODNUTIE

 

 

       Michal Šimko, bytom Podkoreňová 2219/122, Brezno a Ing. Lívia Kereňová, bytom Šaling 840/10, Čierny Balog podali dňa 19.02.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia  stavby „Rodinný dom“ na pozemkoch parc.č. KN C 4490/6 (dom), 4490/8, 4490/2, 4363 (prípojky na inžinierske siete) v k.ú. Brezno. 

Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. č. KN C 4490/6  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 13960 a spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN C 4490/2 podľa listu vlastníctva č. 13958.

Vlastníkmi pozemku parc.č. KN C 4490/8 sú Ing. Jozef Zerzan a Elena Zerzanová, obaja bytom 9. mája 2145/37, Brezno podľa listu vlastníctva č. 14098. Súhlas s napojením a vedením elektrickej prípojky po svojom pozemku je uvedený v dodatku k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (zmluva bola uzavretá 4.7.2018 s pôvodnou vlastníčkou pozemku Martou Poliakovou, dodatok dňa 17.04.2019).

       Okresný úrad Brezno pozemkový a lesný odbor vydal listom č. OU BR PLO 2018/004917-2 zo dňa 13.06.2018 súhlas s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde.

       Prístupová komunikácia na pozemku parc.č.. KN C 4490/2 bola umiestnená územným rozhodnutím mesta Brezno stavebného úradu č. 2018/10363-09, ev.č. 24/2018 zo dňa 11.12.2018.

        Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel  (ďalej len stavebný úrad), po oznámení začatia konania o dodatočnom povolení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  a po preskúmaní žiadosti stavebníkov a vyjadrení dotknutých orgánov podľa § 88a a primerane §§ 58 až 66 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba

Rodinný dom“

 

na pozemkoch parc.č. KN C 4490/6 (dom), 4490/8, 4490/2, 4363 (prípojky na inžinierske siete) v kat. úz. Brezno  sa podľa § 88a ods. 4) a 7) v náväznosti na  § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

dodatočne   povoľuje.

 

 

 

Pre dokončenie  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1)Popis stavby

Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený, s obytným podkrovím, pôdorysných rozmerov 12,0 m x 8,5 m bez zateplenia, ukončený sedlovou strechou, max. výška 7,5 m od terénu

 

Napojenie domu na inžinierske siete:

- elektrická energia z verejného rozvodu vo vlastníctve SSD a.s. Žilina, napojenie na KN C 4490/8 na jestvujúcom stĺpe, pokračovanie zemou na KN C 4490/2 a na pozemkok parc.č. KN C 4490/6, meranie spotreby na hranici pozemku pri účelovej komunikácii

-voda z verejného rozvodu vo vlastníctve mesta Brezno, napojenie na KN C 4363 (miestna komunikácia), pokračovanie zemou na KN C 4490/2 a na pozemkok parc.č. KN C 4490/6, meranie spotreby na hranici pozemku pri účelovej komunikácii

-odkanalizovanie do verejnej kanalizácie vo vlastníctve mesta Brezno, napojenie na KN C 4363 (miestna komunikácia), pokračovanie zemou na KN C 4490/2 a na pozemkok parc.č. KN C 4490/6, prečerpávanie kvôli sklonu terénu

-dopravné napojenie novobudovaným vjazdom na plánovanú účelovú komunikáciu napojenú na ulicu Podkoreňová

-vykurovanie centrálne teplovodné, na 1NP podlahové, v podkroví radiatorové so zdrojom tepla tepelné čerpadlo vzduch-voda so zabudovaným zásobníkom TÚV

-bleskozvod

-odstavná plocha cca 19 m x 3,0 m

 

Základové pásy z prostého betónu, podkladový betón, nosné obvodové steny z pórobetónových tvárnic, priečky v 1NP pórobetónové tvárnice v podkroví sadrokartónové, nosný stľp drevený v obývacej izbe, drevený strop nad 1NP a v podkroví, drevený  krov hambálkový, krytina profilovaný plech, schodisko drevené, hydroizolácia Glastek 40, tepelná izolácia podlaha EPS 100 mm, strecha nadstrešná izolácia Delta Maxx Polar 220 mm, strešný plášť Nobasil 200 mm, výplne otvorov z drevených europrofilov s izolačným trojsklom, oddrenážovanie systémom Optidrain, dažďová kanalizácia bude vyvedená voľne na terén

Dispozícia:

1NP – vonkajšie schody, zádverie, chodba so schodiskom do podkrovia, kúpeľňa s WC, technická miestnosť, spálňa, obývacia izba s kuchyňou, vonkajšia terasa

Podkrovie – schodisko s chodbou, 2 izby, šatník, kúpeľňa s WC

 

Umiestnenie rodinného domu na pozemku parc.č. KN C 4490/6 nasledovne:

-od severnej hranice min. 8,15 m

-od južnej hranice min. 3,0 m

-od pozemku účelovej komunikácie min. 10,0 m

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní   o dodatočnom povolení stavby, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť  vykonané bez     predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a     technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené    stavebným  zákonom v úplnom znení, vykonávacími vyhláškami a príslušné technické normy.

5) Stavba bude ukončená do 31.12.2021.

6) Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať Ing. Martin Auxt, ev.č. 10391

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil Dipl. Ing. Igor Faško, hosťujúci architekt, reg.č. 0002 HA

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

9) Za priestorové usporiadanie v teréne zodpovedá stavebník.

10) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č.133/2013 Z.z. o stavebných      výrobkoch v znení neskorších noviel.

11) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

 

12) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

Mesto Brezno, architektka mesta:

Upozorňujeme na niekoľko obmedzujúcich podmienok a požadovaných skutočností:

- predmetná lokalita je limitovaná ochranným pásmom hygienickej ochrany poľnohospodárskej výroby,

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK

1/ Vrchný humusový horizont, odobratý z miesta výstavby pred začatím stavebných prác, použiť v maximálnej možnej miere na rekultiváciu okolia stavby, za predpokladu, ženeobsahuje invázne druhy rastlín (napr. Pohánkovec japonský - Fallopia japonica, Zlatobyľ kanadská - Solidago canadensis, ... ). V opačnom prípade, túto umiestniť na príslušnú riadenú skládku a nepoužívať ju na rekultiváciu.

2/ Prípojky inžinierskych sietí viesť zemou tak, aby nebol potrebný, prípadne bol minimalizovaný na nevyhnutný rozsah, výrub drevín, alebo krovín.

3/ V prípade potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v zmysle § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

4/ Narušené trávnaté plochy, ako aj povrchy rýh po prípojkách, uviesť do pôvodného stavu /urovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie/.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS:

1.Napojenie vodovodnej prípojky rodinného domu na verejný vodovod zrealizovať len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu.

2.Napojenie rodinného domu na kanalizáciu a pripojenie prečerpávacej stanice zrealizovať len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa kanalizácie.

2.1. Prečerpávaciu stanicu zrealizovať tak, aby výkon čerpadla bol kapacitne postačujúci na množstvá prečerpávaných vôd.

2.2. Prečerpávaciu stanicu zabezpečiť dvoma čerpadlami, aby jedno z nich bola 100% rezerva.

SSE –D a.s. Žilina:

 1. V predmetnej lokalite, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné).
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušit' celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu l0 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu l meter.
 4. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skriňa v majetku SSE-D na podpernom bode č. 81.

5.Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In =3x25 Ampér.

6.Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z .. Montáž elektrickej prípojky - zvod káblom po stlpe a istiacu skriňu SPP/40A umiestnenú na stlpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.

 1. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
 2. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne A YKY-J4x16mm2 alebo CYKY 4x10 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Upozorňujeme Vás, že pre zaistenie vykonateľnosti technického pripojenia elektrického prívodu ku bodu pripojenia definovanému v bode 4. tohto vyjadrenia je potrebné, aby bol elektrický prívod realizovaný s maximálnym prierezom vodičov 35 mm2.
 3. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk .
 4. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 4. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
 5. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
 6. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, splnení Technických podmienok SSE-D, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D "Čestné prehlásenie žiadatel'a o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D" (ďalej "Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.sk , a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 7. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSE-D (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSE-D v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 8. SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

 

StVPS a.s.Banská Bystrica:

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. :

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

Doporučujeme dodržať min. krytie vodovodnej prípojky 1,2 m.

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 756101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- mín. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne ( STN 756101)

 

Mesto Brezno, vlastník kanalizácie:

1/ vodovodná a kanalizačná prípojka bude napojená na verejný vodovod a kanalizáciu podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej fi. AQUAMAAT, spol. r.o., Lúčna 48, 97401 Nemce,

2/ žiadateľ je povinný požiadať odbor životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkových prác,

3/ po realizácii uloženia inžinierskych sietí - vodovodnej a kanalizačnej prípojky, je žiadateľ povinný vykonať porealizačné zameranie rozsahu vecného bremena. Následne je povinný s Mestom Brezno uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a to za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude vyhotovený na náklady žiadateľa,

4/ zriadenie prípojky vykonáva prevádzkovateľ, v odôvodnenom prípade zriadenie prípojky môže vykonať aj iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác ale len so súhlasom prevádzkovatel'a,

Pre pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu kontaktujte technické služby Brezno so sídlom Rázusova 16, 977 01 Brezno.

 

Technické služby Brezno:

-prípadné znečistenie miestnej komunikácie (ul. Podkoreňová) bude odstránené na náklady stavebníkov

 

12) Na úseku odpadového hospodárstva dodržať:

 • zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku;
 • odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla - 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 1701 06 ; - 1703 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 1703 01; - 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 0 1; - 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 v prípade možnosti využiť pri stavbe ako stavebný materiál, nadbytočné množstvo odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;                                         
 • zabezpečit' zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 - obaly z plastov, 17 02 01 - drevo, 17 02 02 - sklo, 17 02 03 plasty, 17 04 05 - železo a oceľ, 17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10 a 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 17 06 03;
 • zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;
 • zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami;
 • odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • na kolaudačnom konaní investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

 

13) pri realizácii prípojok nepoškodiť jestvujúce vodovodné potrubie realizované PD Ďumbier cca v roku 1979  k Anne Paučovej, Podkoreňová 53, Brezno. V prípade poškodenia bezodkladne o tom informovať Annu Paučovú resp. PD Ďumbier.

 

14)  Pred   uvedením   stavby   do  užívania   požiadať  príslušný  stavebný  úrad  o vydanie        kolaudačného rozhodnutia, k návrhu priložiť zmluvu o vecnom bremene – elektrická prípojka na pozemku parc.č. KN C 4490/8 s vlastníkmi zasiahnutého pozemku, zmluvu o vecnom bremene – prípojky na pozemku parc.č. KN C 4363 s mestom Brezno a kolaudačné rozhodnutie na prístupovú účelovú komunikáciu.

 

V konaní neboli uplatnené  námietky a pripomienky  účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

      Mesto Brezno - stavebný úrad  zaevidoval  dňa 19.02.2019 žiadosť Michala Šimka, bytom Podkoreňová 2219/122, Brezno a Ing. Lívie Kereňovej, bytom Šaling 840/10, Čierny Balog o vydanie dodatočného povolenia na stavbu “Rodinný dom“ na pozemkoch parc.č. KN C 4490/6 (dom), 4490/8, 4490/2, 4363 (prípojky na inžinierske siete) v k.ú. Brezno.   Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.  

      Konaniu predchádzalo územné konanie o umiestnení stavby Rodinný dom a prístupová komunikácia vedené pod č. spisu MsÚ 2018/10363-2019/1870. V územnom konaní bola uskutočnená dňa 10.12.2018 ohliadka, pri ktorej bolo zistené, že stavebné práce na rodinnom dome boli začaté – zrealizované základy, hrubá stavba prízemia, osadený krov, prikrytý dočasnou ochrannou fóliou, stavebné práce na objekte prístupová komunikácia začaté neboli. Územné konanie bolo ukončené územným rozhodnutím o umiestnení stavby Prístupová komunikácia a zastavení konania o umiestnení stavby Rodinný dom,  v  spise územného konania sa nachádzajú doklady, použité aj pre posúdenie možnosti dodatočného povolenia stavby.  

       Listom č. 2018/11807-01 zo dňa 13.12.2018 vyzval stavebný úrad stavebníkov na predloženie dokladov preukazujúcich, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Stavebníci požadované doplnili a žiadosť o dodatočné povolenie stavby podali dňa 19.02.2019.

      Na základe žiadosti stavebný úrad oznámil listom č. 2019/9589-03 zo dňa 04.03.2019 účastníkom konania začatie konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou (účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi), pretože  mu boli známe pomery na stavenisku, upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania a na uplatnenie námietok a pripomienok určil primeranú lehotu. Žiadne uplatnené neboli, podmienka č. 13 bola prenesená z územného konania.

     Navrhovaná stavba nie je v rozpore s ÚPN mesta Brezna schváleným uznesením MsZ v Brezne č. 134/01 zo dňa 14.12.2001 a jeho schválenými doplnkami.

     Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a, primerane §§ 58-66 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

       K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní: : Stredoslovenská distibučná a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.  Banská Bystrica, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a.s. Bratislava, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie - útvar ŠS OPaK, ŠVS, , Mesto Brezno – architekt mesta, odbor MaP úsek EaSM, Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, Ministrestvo obrany SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred B.Bystrica.

       Ich vyjadrenia neboli záporné ani protichodné a podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto povolenia.

       Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu predmetnej stavby. Priestupok proti stavebnému zákonu bol so stavebníkmi prejednaný v samostatnom konaní.

       V stavbe sa nesmie pokračovať, pokiaľ dodatočné povolenie stavby nenadobudne právoplatnosť.

       Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení noviel bol uhradený vo výške 150,- €  do pokladne Mestského úradu v Brezne.

 

 

                       

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebnom úrade - Meste Brezne so sídlom na námestí gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno. Toto rozhodnutie  možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných  prostriedkov.

 

 

 

                                                                                           JUDr. Tomáš Abel. PhD,

                                                                                                    primátor mesta

                                                                                Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                                                                               na základe poverenia

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

 

Príloha: 1xPD pre stavebníka

 

Na vedomie

1.Michal Šimko, Podkoreňová 2219/122, 977 01 Brezno

2.Ing. Lívia Kereňová, Šaling 840/10, 976 52 Čierny Balog