Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na obsadenie funkcie - Riaditeľa Centra voľného času

Zverejnené: 25.04.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom PhD., primátorom mesta

 

vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Centra voľného času

so sídlom Školská 7, 977 01  Brezno

 

s predpokladaným nástupom 01.06.2019

 

 

Uchádzač na riaditeľa centra voľného času musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného smeru v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa ustanovení zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • pedagogická prax min. 5 rokov,

predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou  funkciou:

 • predloženie koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 • znalosť príslušnej legislatívy.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

      -     žiadosť o účasť na výberovom konaní

 • doklady alebo overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti, to znamená lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie riaditeľa centra voľného času,
 • čestné vyhlásenie že uchádzač na funkciu má spôsobilosť na právne úkony
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou skúškou zo štátneho jazyka (slovenského) alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo štátneho (slovenského) jazyka,
 • koncepciu rozvoja školského zariadenia,
 • potvrdenie o pedagogickej praxi,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
 • profesijný štrukturovaný životopis

 

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou o účasť na výberovom konaní v termíne do 16. mája  2019 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno s označením „výberové konanie CVČ - Neotvárať“.

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

 

Bližšie informácie poskytne:

Mgr. Jana Bočová 048/6306290, jana.bocova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk