Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekreačný dom s dielňou

Zverejnené: 25.04.2019

OBEC HORNÁ LEHOTA
Stavebný úrad

Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová

___________________________________________________________________________

Č.: OcÚ 150/2019

V Hornej Lehote dňa : 25.04.2019

Vybavuje: Andrišek Miroslav

(tel.č. 048/6306288)

e.mail : miroslav.andrisek@ brezno.sk

 

 

VEC: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní – verejná vyhláška

 

Dňa 16.04.2019 podali  Ing. Bc. Mária Lindorová a Ing. Ondrej Sova, obaja bytom Rumančeková 857/22, Bratislava, žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačný dom s dielňou, oplotenie a prípojky na siete tech. vybavenia územia“. Rekreačný dom, dielňa, oplotenie na poz. C-KN parc.č. 688/2, vodovodná  a kanalizačná prípojka na pozemku parc.č. E-KN 1295/11 a C-KN 688/2, elektrická prípojka na pozemku parc. č. E-KN 362 a C-KN 688/2   v k.ú. Horná Lehota.

       Obec Horná Lehota, ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznamuje podľa §36 a § 61 začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

22.05.2019 t.j. streda o 10.30 hod.

so stretnutím na Obecnom  úrade v Hornej Lehote č 99, Horná Lehota

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na spoločnom úrade v Brezne Nám. gen. M.R. Štefánika č. 1 v úradných dňoch (pracovné dni okrem utorka a štvrtku) a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom  pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

 

     Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí  jeho  zástupca  predložiť  písomnú  plnú  moc. Podľa § 42 ods.5 zákona 50/76 Zb. v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

                                                                                                       Vladimír Bušniak

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

Toto oznámenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4 a 61 ods. 4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a obce Horná Lehota,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno a obce Horná Lehota.

 

Vyvesené dňa..........................................                      Zvesené dňa............................................

 

 

 

 

                                               Pečiatka a podpis organizácie,

                                         ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie