Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Rodinný dom a prípojky k sieťam

Zverejnené: 06.02.2018

O B E C   Predajná

Stavebný úrad

Predajná - Nám.Juraja Pejku 67

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Č.:428/2017                                                                                                       V Predajnej, dňa: 29.1.2018

Ev.č.: 01/2018 DzM

                

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

MUDr. Monika Chudíková, bytom Gaštanová 6462/9, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení Ing. Igor Fillo, bytom Jazmínová 7, 974 04 Banská Bystrica podala dňa 21.8.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “Rodinný dom a prípojky k sieťam technického vybavenia územia“  na pozemku C-KN parc.č. 409/1, 447/74 a E-KN parc.č. 1136 v k.ú. Predajná a dňa 30.10.2017 podanie doplnila.

Žiadateľka má k pozemku parc.č. 409/1 k.ú. Predajná vlastnícky vzťah podľa LV č.1044.

K pozemku C-KN parc.č. 447/74 a E-KN parc.č. 1136 v k.ú. Predajná má žiadateľka súhlas jeho vlastníka – Obce Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, Predajná, k umiestneniu inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a vzdušnej prípojky NN v zmysle zápisnice z ústneho pojednávania  zo dňa 30.11.2017.

        Obec Predajná, ako príslušný stavebný úrad v zmysle  § 117 odst.1  zákona č. 50/76 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej  len stavebný zákon), posúdil  návrh podľa § 37, § 62, § 63 stavebného zákona zosúladil stanoviská  uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a  vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto:

 

stavba

Rodinný dom, prípojka nízkeho napätia, vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka

 

na pozemku  C-KN parc.č. 409/1 k.ú. Predajná, druh pozemku – záhrada, C-KN parc.č. 447/74 k.ú. Predajná, druh pozemku – ttp a E-KN parc.č. 1136 v k.ú. Predajná, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  umiestnenie pozemkov v zastavanom území obce, pozostávajúca zo zrealizovania prízemného, nepodpivničeného rodinného domu a prípojok k sieťam technického vybavenia územia - vzdušná prípojka nízkeho napätia, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka  sa podľa § 39, § 39a, § 66 stavebného zákona v znení neskorších  noviel a § 4, § 10  vyhlášky  MŽP  SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Popis stavby:

Rodinný dom je navrhnutý ako jednopodlažný s podkrovím bez obytného účelu, bez podpivničenia. Pôdorys stavby je v tvare obdĺžnika s rozmermi 13,5 x 8,50 m, z východnej strany sa vybuduje terasa o rozmeroch 3,0 x 7,40m. Výška hrebeňa sedlovej strechy bude 4,965 m nad úrovňou upraveného terénu.

Rodinný dom je umiestnený na pozemku  C-KN parc.č. 409/1 k.ú. Predajná, druh pozemku – záhrada, odstupy od spoločných hraníc parciel:

od severonej hranice s parcelou č.413/1 – 2,0 m,

od západnej hranice s parcelou E-KN č.1136 – 9,0.m,

od južnej s parcelou č.409/3 –  2,75m,

od východnej hranice s parcelou č.410/2 – 19,5 m,

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je navrhnutý ako prízemný , nepodpivničený dom, strecha sedlová. Vstup do RD je zo južnej strany, v prízemí RD sú situované 3 obytné izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa a wc. Do podkrovia sú situované dve obytné miestnosti, chodba, sklad a šatník.

Základy budú tvorené zo základových pásov z prostého betónu. Podlahová konštrukcia je navrhnutá na železobetónovej monolitickej doske hr. 150mm. Obvodové nosné zvislé konštrukcie sú navrhnuté murované z tehál Porotherm 38 zateplené kontaktným zatepľovacím systémom hr. 180mm. Stropná konštrukcia nad 1.NP je navrhnutá ako drevená tvorená konštrukciou krovu. Strešná konštrukcia je drevená, sedlová strecha so sklonom 27°.. Ako strešná krytina bude použitý Bramac Alpská.

 

Vykurovanie: Zdroj tepla: elektrokotol s výkonom 18,0 kW, teplovodné podlahové vykurovanie,

Vodovod: zásobovanie vodou z verejného vodovodu v správe StVPS Banská Bystrica na pozemku C-KN parc.č. 447/74 k.ú. Predajná, prípojka pokračuje pozemkom  E-KN parc.č. 1136  k.ú. Predajná, vodomerová šachta umiestnená na parcele č. 409/1 k.ú.Predajná, verejne prístupná, ohrev TV elektrický zásobníkový.

Kanalizácia: napojenie kanalizačnej prípojky – splaškové vody do verejnej splaškovej kanalizácie v správe StVPS Banská Bystrica na pozemku C-KN parc.č. 447/74 k.ú. Predajná, prípojka pokračuje pozemkom  E-KN parc.č. 1136  k.ú. Predajná,  RŠ umiestnená na parcele č. 409/1 k.ú.Predajná , dažďové vody z povrchových odtokov pripojené na kanalizačnú prípojku v revíznej šachte.

Ektroinštalácia: Napojenie stavby na verejnú vzdušnú sieť NN z podperného bodu č.79 na parcele č. 447/322 k.ú. Predajná, prípojka vedená vzduchom ponad miestnu komunikáciu  parcele č. C-KN 447/44 a E-KN  11369 k.ú. Predajná – na pomocný podperný bod na parcele č. 409/1 k.ú.Predajná umiestnený v jej SZ rohu vo vzdialenosti 1,0m od hranice s parcelou č.413/1, fakturačné meranie v oplotení  stavebníka.

Dopravné napojenie stavby:

-novým vjazdom šírky 4,0m  z miestnej komunikácie na parcelu č.409/1 k.ú. Predajná, odstavná plocha pre motorové vozidlo rozmerov 6,0 x 8,0 m napojená na nový vjazd.

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3) Pri  uskutočňovaní  stavby je  potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4) Pri  stavbe budú dodržané všeobecné  technické požiadavky na výstavbu upravené  stavebným zákonom v úplnom  znení a príslušné technické normy.

 

5) Stavba bude ukončená 1.2.2020.

 

6) Stavba bude  uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa. 15 dní po výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.

 

7) Projektovú dokumentáciu  stavby vyhotovil: Ing. Veronika Sýkorová, EUROLINE Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 831 04, Bratislava.

 

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

9) Pred  realizáciou stavby vytýčiť  všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce v ich ochranných pásmach.

10) Pri realizácii stavby použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších noviel.

 

11) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby. 

 

12) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 4300042479 z 9.8.2017

 1. V predmetnej lokalite, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body.
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skriňa v majetku SSE-D na podpernom bode Č. 79.
 4. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x32 Ampér.
 5. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z .. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stlpe káblom A YKY 4x16 mm2 a istiacu skriňu SPP2/50A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
 6. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
 7. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom AYKY-4Bx25mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
 8. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk .
 9. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 3. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
 10. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
 11. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, splnení Technických podmienok SSE-D, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D "Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D" (ďalej "čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.sk , a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. l. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia­Termín vybudovania elektro energetického zariadenia SSE-D" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 12. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSE-D (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSE-D v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 13. SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

 

Vyjadrenie k elektrickému kúreniu č.4300080109 zo dňa 21.11.2017

 1. Súhlasíme s pripojením priamovýhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre Vaše vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba D5 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, prípadne vykurované tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D5 v zmysle cenníka:

- pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom, pričom v prípade že je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovateľným ističom 2A.

 1. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je In= 3x32 A.
 2. Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový rozvádzač a ostatné časti odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk
 3. Prípadné práce na elektrickom prívode a montáž elektromerového rozvádzača smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.
 4. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSE-D v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.
 5. Meranie elektriny musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byt' splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Varni vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk .
 6. Pred prihlásením el.kúrenia (pred zmenou sadzby) odberateľ predloží do SSE-D:

- toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania odberateľa,

-"Čestné prehlásenie“ žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D" (ďalej "Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse­d.sk , a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Týmto čestným prehlásením odberateľ okrem iného prehlasuje, že spĺňa podmienky v zmysle platného cenníka pre pridelenie danej sadzby. V prípade, že pri kontrolnej činnosti SSE-D bude zistený nesúlad skutkového stavu na odbernom mieste s technickými a obchodnými podmienkami v zmysle platného cenníka, bude SSE-D uvedený stav riešiť ako porušenie obchodných a technických podmienok pripojenia v súlade s platnou legislatívou. Každé vybudované elektroenergetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotoven ú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

- doklad o zaplatení pripoj. poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO.

 1. Pred pripojením odberného miesta v prípade navýšenia hlavného ističa pred elektromerom musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom.
 2. Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania.
 3. O zmenu sadzby požiada odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu zmeny sadzby bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a bude disponovať potvrdením o prijatí Čestného prehlásenia zo strany SSE-D. Následne vybratý dodávateľ požiada SSE-D o zmenu sadzby na danom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.

 

SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyj.č. TD/NS/0800/2017/Ba, zo dňa 26.10.2017

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

-stavebník je ,povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevadzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prac,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania, plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok oprav, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností

v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu, -stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä •• TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02, ",

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

 

Slovak Telekom a.s. Bratialva, vyj.č. 6611719652 z 13.7.2017

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca: jan.zauska&telekom.sk, 0902719521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, napr: rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

 1. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica, vyj.č. 12702/2017/ZC5086-996 zo dňa 27.09.2017

Všeobecné technické podmienky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu:

-Na prístupnom mieste pre odčítanie vodomeru z vonkajšej strany prípadného oplotenia - v blízkosti hranice pozemku investora stavby požadujeme vybudovať vodomernú šachtu pre jednu vodomernú zostavu - betónovú min. vnútorných rozmerov 1000 x 1200 mm s dnom 300 mm pod potrubie, s poklopom 600 x 600 mm a s rebríkom alebo stupačkami.

-Šachtou nesmú prechádzať iné vedenia. Vodomerná šach ta musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru, musí byt' chránená pred vniknutím vody a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná, bezpečne prístupná. Zakazuje sa odvodnenie šachty do splaškovej kanalizácie.

-Na kanalizačnej prípojke požadujeme vybudovať revíznu šachtu svetlosti:

- min. 0400 mm pre hĺbku šachty do 2,0 m ,  min. 0 800 mm pre hĺbku šachty nad 2,0 m

- šachta na kanalizačnej prípojke vo verejnom priestranstve pod cestnou komunikáciou - betónová min. e 1000 mm, vstupný komín min.0 600 mm, tesnenie prefabrikovaných dielcov elastomérnym tesnením, uprednostňuje sa spoj typ Q.1, hrúbku steny skruže urči prevádzkovateľ verejnej kanalizácie

-Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

-Napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu požadujeme riešiť cer odbočovací kus AWADOCK. (zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie).

-Trasu prípojky v prípade cudzieho pozemku je nutné prejednať s jeho majiteľom. Trasa prípojky má byť priama, čo najkratšia, bez zbytočných lomov. Na každom lome kanalizačnej prípojky doporučujeme osadiť kanalizačnú šachtu.

-Napojenie prípojok na verejné siete a osadenie vodomeru má právo výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu /kanalizácie. Napojenie prípojky vykonáme na základe objednávky. Zriadenie vodovodnej prípojky bez napojenia na verejný vodovod /kanalizáciu/ môže vykonať aj iný subjekt oprávnený k vykonávaniu týchto činností.

-Náklady na zriadenie vodovodnej (kanalizačnej ) prípojky hradí žiadateľ (zemné práce, materiál, montáž). Technické podmienky pre pripojenie nehnuteľnosť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v správe StVPS, a.s., zo dňa 1.3.2010 sú zverejnené na stránke www.stvps.sk.

-V zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. podľa § 4 je vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.) :

Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení jestv. zariadení v správe našej spoločnosti. Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. Bc. Pavol Molčan, č.t. 0918 891 297, vytýčenie kanalizácie zabezpečí p. Ing. Gregorčok č.t. 0907 834 081.

-Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. :

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

-min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

 

-Požadujeme dodržať min. krytie vodovodnej prípojky 1,2 m.

-Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

-min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

-min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 756101)

-V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

 1. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému

vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav

 1. b) vysádzať trvalé porasty
 2. c) umiestňovať skládky
 3. d) vykonávať terénne úpravy

-Upozorňujeme na možnosť existencie podzemných inžinierskych sietí a zariadení v správe iných vlastníkov, ktoré by mohli byť pri realizácii výkopových prác dotknuté. Preto je potrebné pred zahájením výkopových prác požiadať o ich vytýčenie.

-Pri križovaní inžinierskych sieti v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

-Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop. Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti ( zabezpečí p. Bc. Molčan, Ing. Gregorčok).

-O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

-Žiadame dodržať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m.

 

Zmluvné podmienky:

-Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno (uzatvorenie zmluvného vzťahu na odber vody z verej. vodovodu a vypúšťanie splaškových odpadových vôd do verej. kanalizácie, objednávka na vytýčenie jestv. zariadení v správe našej spoločnosti, objednávka na napojenie na verej. vodovod a kanalizáciu).

-Pri žiadosti o pripojenie objektu na verejný vodovod a kanalizáciu je nutné doložiť:

 1. Situáciu širších vzťahov s umiestnením stavby a s vyznačením predmetnej parcely.
 2. Vyjadrenie StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica Č. 12702/2017/ZC5086-996 zo dňa 27.09.2017

k stavebnému zámeru.

 1. Pri uzatvorení odberateľskej zmluvy je potrebné doložiť list vlastníctva objektu pripojeného na verejný vodovod a kanalizáciu.

-Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

 1. Uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd a písomný súhlas zástupcu prevádzky kanalizácií ( p. Ing. Gregorčok) s realizáciou napojenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie v správe StVPS, a. s., (resp. revíznu správu kanalizačnej prípojky a kópiu evidenčnej karty kanalizačnej prípojky potvrdenú zástupcom prevádzky kanalizácii StVPS, a. s., Závod 01 Banská Bystrica.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOH, vyj.č. OU-BR-OSZP- 2017/005797-002  z 4.8.2017

-dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;

-nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 - obaly z plastov, 15 01 06 - zmiešané obaly, 170201 - drevo, 170407 - zmiešané kovy;

-zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (napr. obaly z náterových materiálov, omietok);

-odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové číslo 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, v prípade možnosti využiť pri stavbe len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným zariadením. Pre využitie stavebného odpadu na povrchovú úpravu terénu sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možné odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

-odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj.č. OU- BR-OSZP-ŠVS-2017/005828- 002 z 28.8.2017

-Vrchný humusový horizont, odobratý z miesta výstavby pred započatím stavebných prác, použit' v maximálnej možnej miere na rekultiváciu okolia stavby, za predpokladu, že neobsahuje invázne druhy rastlín (napr. Pohánkovec japonský - Fallopia japonica, Zlatobyľ kanadská - Solidago canadensis, ... ). V opačnom prípade, túto umiestnit' na skládku TKO a nepoužívať ju na rekultiváciu.

-Elektrickú prípojku realizovať prednostne, v maximálnom možnom rozsahu, ako zemnú prípojku.

-Prípojky inžinierskych sietí viest' zemou tak, aby nebol potrebný, prípadne bol minimalizovaný na nevyhnutný rozsah, výrub drevín, alebo krovín.

-V prípade potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v zmysle § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

-Narušené trávnaté plochy, ako aj povrchy rýh po prípojkách, uviesť do pôvodného stavu lurovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie.

 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor vyj.č. OU- BR-PLO-2017/005747-2 z 19.7.2017

 1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
 2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na iné parcely poľnohospodárskej pôdy.
 3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastávanú plochu. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Brezno. katastrálny odbor, Brezenská 4.

 

 

13) Pred uvedením stavby do užívania požiadať obec Predajná ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia o uvedenie malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky.

 

14) Dodržať podmienky rozhodnutia č. 388/17 na zriadenie vjazdu  z miestnej komunikácie zo dňa 16.11.2017, vydaného obcou Predajná ako príslušným cestným správnym orgánom vo veciach miestnych a účelových komunikácií.

 

15) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

V priebehu konania bola  Ladislavom Liškom, bytom Kalvárska 238, 976 63 Predajná uplatnená požiadavka, ktorá je zohľadnená vo výroku tohto rozhodnutia v bode č.1.

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :

 

Obec Predajná, stavebný úrad zaevidoval dňa 21.8.2017 žiadosť MUDr. Moniky Chudíkovej, bytom Gaštanová 6462/9, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení Ing. Igor Fillo, bytom Jazmínová 7, 974 04 Banská Bystrica o stavebné povolenie stavby “Rodinný dom a prípojky k sieťam technického vybavenia územia“  na pozemku C-KN parc.č. 409/1, 447/74 a E-KN parc.č. 1136 v k.ú. Predajná.

Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenia navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka listom č. 428/2017 zo dňa 8.9.2017 na doplnenie dokladov k podaniu a konanie prerušil rozhodnutím č. 428/2017 zo dňa 8.9.2017  v lehote 60dní odo dňa jeho doručenia. Dňa 30.10.2017 stavebník podanie doplnil v rozsahu určenom výzvou č. 428/2017 zo dňa 8.9.2017. Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 14.11.2017 oznámil začatie stavebného konania spojeného s územným  konaním všetkým  známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil miestne šetrenie a ústne prejednanie na 30.11.2017. V priebehu konania bolo zistené, že účastník konania Milan Dunajský, posledne bytom Podhrádok 456, 976 63 Predajná zomrel a dedičské konanie vo vedci poručiteľa Milana Dunajského, posledne bytom Podhrádok 456, 976 63 Predajná nie je ukončené. Vzhľadom na túto skutočnosť stavebný úrad dňa 27.12.2017 oznámil verejnou vyhláškou začatie doplnkového stavebného konania spojeného s územným  konaním. V priebehu verejnej vyhlášky sa do okruhu účastníkov konania prihlásila Júlia Dunajská, bytom Podhrádok č.456, Predajná a oboznámila sa so spisovým materiálom v sídle spoločného obecného úradu v Brezne.

Navrhovaná stavba bude situovaná v zastavanom území obce Predajná. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom obce Predajná schváleným uznesením obecného zastupiteľstva č.5/2008 zo dňa 7.2.2008.  Stavba rodinného domu bude realizovaná na pozemku parc.č. 409/1 v k.ú. Predajná bez potreby vstupu na susedný pozemok. Stavby prípojok na siete technického vybavenia územia budú realizované na pozemkoch C-KN parc.č. 447/74 a E-KN parc.č. 1136 v k.ú. Predajná, ktorý je vo vlastníctve obce Predajná.

         Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa § 37 a § 62 stavebného zákona a zistil, že realizovanie predmetnej stavby neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so záujmami spoločnosti. K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili: SSE-D a.s. Žilina; Slovak Telekom a.s. Bratislava; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica; SPP-D a.s. Bratislava; Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy; Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor; Mesto Brezno ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a Mesto Brezno ako vlastník parcely č. 2400/1 k.ú. Brezno. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

          Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť, doklady k nej priložené a  vyjadrenie dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní. V priebehu konania bola Ladislavom Liškom, bytom Kalvárska 238, 976 63 Predajná uplatnená požiadavka, ktorá je v plnom rozsahu zohľadnená vo výroku tohto rozhodnutia v bode č.1. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

     Stavebné  povolenie  stráca  platnosť  ak sa  so  stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

     Stavba  nesmie  byť   začatá,  pokiaľ  stavebné  povolenie nenadobudne právoplatnosť.

     Správny poplatok uhradený v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 50,-€ do pokladnice obecného úradu.

 

 

P O U Č E N I E : Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel proti  tomuto rozhodnutiu  možno podať  odvolanie v lehote 15 dní  odo dňa                   oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Brezna, Nám. gen. M. R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkoch je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

 

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na úradnej tabuli obce Predajná,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno a elektronickej úradnej tabuli obce Predajná.

 

 

                                Ing. Tatiana Čontofalská
                                          starostka obce