Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O Brezne

Slávnostný erb mesta

Postavenie a pôsobnosť mesta ustanovuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Vyberáme z neho: 

 1. Mesto Brezno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Mesto Brezno je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 3. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 4. Jeho územie tvorí tvorí katastrálne územie Brezna.
  Územie mesta sa člení na časti mesta . Časti Mesta Brezno majú vlastný názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku.
  a) Brezno – Mesto
  b) Brezno – Mazorníkovo
  c) Brezno - Predné Halny
  d) Brezno - Zadné Halny
  e) Brezno – Bujakovo
 5. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Samosprávnu pôsobnosť mesta upravuje osobitný zákon (Ústava Slovenskej republiky), ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 6. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
  a) orgánmi mesta,
  b) hlasovaním obyvateľov mesta,
  c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta.
 7. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
  Vlastnými príjmami mesta sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy):
  a) príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu),
  b) výnosy miestnych daní a poplatkov,
  c) podiely na daniach v správe štátu,
  d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
  e) iné príjmy. 
 8. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
 9. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a ním zriadených organizácií a majetkové práva mesta.
 10. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty mesta. (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , Zásady hospodárenia s majetkom mesta).
 11. Orgánmi mesta sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :
  a) MsZ,
  b) primátor mesta Brezna.

 

Podrobné informácie poskytuje dokument Štatút mesta Brezna.


 

 

Dnes má službu:

Dr. MAX, ČSA 2 651/59
ČSA 2 651/59 (OC Tesco),
97701 Brezno

048 326 0120, 0901 961 047

ďalšie dni

Nedeľa 19.2.
Dr. MAX, ČSA 2 651/59
ČSA 2 651/59 (OC Tesco),
97701 Brezno
048 326 0120, 0901 961 047
Pondelok 20.2. - 26.2.
Dr. MAX , Banisko 2 969/2A
Banisko 2 969/2A (OD Kaufland),
97701 Brezno
048/321 44 16, 0901 961 093
Pondelok 20.2. - 21.2.
Remeli
Hlavná 121,
976 68 Heľpa
Štvrtok 23.2.
Remeli
Hlavná 121,
976 68 Heľpa

dnes je: 19.2.2017

meniny má: Vlasta

webygroup

English version
TitulkaMestoObčanPodnikateľ/InvestorNávštevník
Úvodná stránka