Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O Brezne

Slávnostný erb mesta

Postavenie a pôsobnosť mesta ustanovuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Vyberáme z neho: 

 1. Mesto Brezno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Mesto Brezno je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 3. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 4. Jeho územie tvorí tvorí katastrálne územie Brezna.
  Územie mesta sa člení na časti mesta . Časti Mesta Brezno majú vlastný názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku.
  a) Brezno – Mesto
  b) Brezno – Mazorníkovo
  c) Brezno - Predné Halny
  d) Brezno - Zadné Halny
  e) Brezno – Bujakovo
 5. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Samosprávnu pôsobnosť mesta upravuje osobitný zákon (Ústava Slovenskej republiky), ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 6. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
  a) orgánmi mesta,
  b) hlasovaním obyvateľov mesta,
  c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta.
 7. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
  Vlastnými príjmami mesta sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy):
  a) príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu),
  b) výnosy miestnych daní a poplatkov,
  c) podiely na daniach v správe štátu,
  d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
  e) iné príjmy. 
 8. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
 9. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a ním zriadených organizácií a majetkové práva mesta.
 10. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty mesta. (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , Zásady hospodárenia s majetkom mesta).
 11. Orgánmi mesta sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :
  a) MsZ,
  b) primátor mesta Brezna.

 

Podrobné informácie poskytuje dokument Štatút mesta Brezna.


 

 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX OC Tesco
OC TESCO,
ČSA 59,
Brezno

048 326 0120, 0901 961 047

ďalšie dni

Pondelok 31.8.
Lekáreň Dr. MAX OC Tesco
OC TESCO,
ČSA 59,
Brezno
048 326 0120, 0901 961 047

dnes je: 31.8.2015

meniny má: Nora

webygroup

English version

8631229

31.8.2015
TitulkaMestoObčanPodnikateľ/InvestorNávštevník
Úvodná stránka